Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Publikované: 14. januára 2023

Základná škola, Laborecká 66, 066 01 Humenné

vyhlasuje podľa ustanovení § 281 až 288  Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž

na podávanie návrhov na uzatvorenie zmluvy na prenájom nebytových priestorov s týmito podmienkami:

Charakteristika:

Nebytové priestory v pavilóne školskej jedálne na 1. poschodí tvorí miestnosť č. 94 o rozlohe 23,20 m2. Priestory sú vhodné na prevádzkovanie kancelárie.

Minimálna cena za nájom nebytového priestoru je 28 EUR/m2/rok.

PODMIENKY VEREJNEJ OBCHODNEJ SÚŤAŽE:

Súťažiaci môžu doručiť svoje písomné návrhy na uzatvorenie nájomnej zmluvy v uzatvorenej obálke s označením OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA OBSADENIE NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, Základná škola, Laborecká 66, Humenné – NEOTVÁRAŤ najneskôr do 27.01.2023 do 14.00 h na Mestský úrad, sekretariát primátora mesta, Kukorelliho 34,  066 28  Humenné.

Vzor súťažného návrhu zmluvy je možné získať:

  • v Základnej škole, Laborecká 66, Humenné, tel. 0911 600 142, 0905 433 945, 057 7767792
  • na internetovej stránke školy www.zslaborecka.sk v sekcii Novinky
  • na internetovej stránke mesta www.humenne.sk v sekcii Podnikateľ, Obchodné verejné súťaže

Návrh nájomnej zmluvy musí obsahovať :                       

  1. meno/názov a adresu uchádzača,
  2. jeho identifikačné údaje, IČO alebo rodné číslo
  3. účel nájmu
  4. ponúkanú cenu za m2/rok
  5. návrh nájomnej zmluvy, ktorý musí byť uchádzačom podpísaný

Pozn.: Ponúkaná cena nemá byť nižšia ako je uvedená minimálna cena za nájom nebytového priestoru za m2/rok podľa druhu využitia priestoru.

V minimálnych cenách za nájom nebytových priestorov nie sú zahrnuté úhrady, spojené s užívaním nebytového priestoru (energie, voda a pod.), ktoré sú účtované podľa skutočnej spotreby a hradí ich nájomca osobitne. Súťažný návrh musí obsahovať aj potvrdenie o úhrade zábezpeky na účet vyhlasovateľa súťaže vo výške päťmesačného minimálneho nájmu podľa vyhlásených podmienok súťaže (270,70 EUR). Neúspešným súťažiacim bude zábezpeka vrátená po vyhodnotení súťaže. Víťaznému súťažiacemu bude zábezpeka započítaná pri tvorbe depozitu nájomného pri podpise nájomnej zmluvy. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť, zmeniť, doplniť podmienky súťaže alebo nevybrať žiadneho uchádzača.

Technické informácie o voľných nebytových priestorov  Vám budú poskytnuté  na riaditeľstve ZŠ Laborecká a na telefónnych číslach 0911 600 142, 0905 433 945 a 057 7767792. Obhliadka priestorov sa uskutoční 17. januára 2023 (pondelok) v čase 10.00 h – 12.00 h, prípadne ďalšia podľa dohody.

V Humennom dňa 11.01.2023

 

PaedDr. Alexander Fecura

riaditeľ ZŠ

 

Link na návrh zmluvy: Návrh zmluvy

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email