Školský klub detí

Organizácia a činnosť ŠKD (Školský klub detí)

 

Vychovávateľky:  Mgr. Andrea Hirková (2., 4., 5. ročník)

                                  p.v. Zlatica Svatošová  (1. a 3. ročník)

 

 

Prevádzka školského klubu začína po vyučovaní od 11:20 hod. do 16:30 hod.
Hlavná činnosť ŠKD je od 11.30 hod. do 15.00 hod., kedy sme aj mimo budovy školy. V tomto čase prosíme rodičov, aby rušili činnosť ŠKD len vo výnimočných prípadoch.

Dieťa si môžete vyzdvihnúť  hneď po vyučovaní, alebo po 15.00 hod.

V čase od 15.00 hod. do 16.30 hod. sme  v triede, pokiaľ nie je v slovníčku inak uvedené.

V utorok, štvrtok a v piatok po 15.00 hod. sa deti  spájajú a sú v spoločnom klube do 16:30 hod.

 

Mesačný poplatok za ŠKD je od 1.1. 2024  15,- €

Číslo účtu, na ktorý môžete platbu za pobyt v ŠKD posielať:

IBAN: SK8511000000002629551992


HLAVNÉ ÚLOHY pre školský rok 2023/2024

Hlavným poslaním školského klubu je prispievať k utváraniu čoraz lepších predpokladov na všestranný a harmonický rozvoj osobnosti žiaka. Preto je potrebné klásť dôraz na prelínanie všetkých výchovno-vzdelávacích činností.

           

Úlohy ŠKD nadväzujú na plán hlavných úloh školy:

 • na začiatku školského roka oboznámiť žiakov so školským poriadkom ŠKD a s pokynmi BOZP,
 • cieľavedome rozvíjať jednotlivé oblasti výchovy k osvojovaniu nových vedomostí, tvorivého myslenia a tvorivého prístupu k práci, k svetu, k ľuďom,
 • prostredníctvom záujmovej činnosti nenásilne vytvárať túžbu po poznaní – viesť deti k vytváraniu a udržiavaniu estetického prostredia, úprave tried a priestorov ŠKD,
 • zamerať výchovu k zodpovednosti za svoje správanie a osobné postoje k okoliu, k tolerancii,
 • zabezpečiť pokojnú pracovnú atmosféru a vytvoriť podmienky na dokončenie každej činnosti,
 • rozvíjať a posilňovať vzťahy medzi deťmi,
 • spolupracovať s triednymi učiteľmi, podľa potreby zúčastňovať sa rodičovských združení,
 • venovať pozornosť šetreniu inventára ŠKD, zabrániť jeho ničeniu,
 • venovať pozornosť prevencii agresívneho správania a šikanovania,
 • dodržiavať deklaráciu práv dieťaťa (dohovor o právach dieťaťa).

 

REALIZÁCIA HLAVNÝCH ÚLOH V JEDNOTLIVÝCH OBLASTIACH VÝCHOVY

Výchovno-vzdelávacia činnosť sa riadi výchovným programom ŠKD, ktorého súčasťou sú: výchovný plán, výchovné osnovy a výchovné štandardy, ktoré sú rozpracované vo Výchovnom programe ŠKD.

Obsah výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom klube je konkretizovaný do týchto okruhov:

 • odpočinková a relaxačná, rekreačná a záujmová činnosť
 • príprava na vyučovanie

           

Odpočinkové, relaxačné a rekreačné činnosti slúžia na odreagovanie a odstránenie únavy z vyučovania, na nevyhnutnú regeneráciu duševných a fyzických síl.

Odpočinkové a relaxačné činnosti slúžia k zabezpečeniu potrebného kľudu po vyučovaní a obede.

Môžu to byť činnosti ako:

– počúvanie relaxačnej hudby a rozprávok z CD,

– čítanie časopisov a kníh, sledovanie rozprávok,

– hranie spoločenských hier,

– voľné kreslenie,

– rozhovor s priateľom a pod.

           

V rekreačnej činnosti budeme viesť žiakov k účelnému vyžívaniu voľného času, umožňovať žiakom rekreovať sa tak, aby to zodpovedalo zdravotno-hygienickým zásadám a prispievalo k odstráneniu únavy z predchádzajúcej školskej činnosti prostredníctvom pohybových hier telovýchovného a športového rázu, pestovať u žiakov návyky každodennej pohybovej činnosti smerujúcej k tomu, aby sa fyzický pohyb stal pre žiakov radosťou.

           

Záujmové činnosti tvoria dôležitý obsah našej práce v ŠKD. Majú pre žiakov osobitný význam, pretože ovplyvňujú všetky stránky jeho osobnosti. Prostredníctvom vzťahov žiakov k záujmovým a obľúbeným činnostiam budeme na jednej strane vyvolávať nenásilnú túžbu po novom poznaní, na druhej strane túžbu po uplatnení získaných poznatkov v praktických činnostiach. Našou úlohou bude ich rozvíjať, kultivovať, odhaliť nadanie a talent. Je dôležité, aby mali žiaci možnosť poznať všetky oblasti záujmovej činnosti a osvojili si tvorivý a aktívny prístup k akejkoľvek činnosti.

Do plánov výchovno-vzdelávacej činnosti budú vychovávateľky zaraďovať všetky tematické výchovné oblasti a pravidelne ich striedať.

 

Tematické výchovné oblasti (TOV)

 A) Spoločensko-vedná oblasť výchovy

Spoločensko-vednou oblasťou budeme deťom vštepovať zásady disciplíny, kolektívnosti, priateľstva, vzťahu k vlasti, materinskému jazyku.

Poznávať významné objekty v mieste bydliska, školy, okresného mesta a Slovenska – hlavné mesto a pod.

Budeme sa zaoberať otázkami demokracie, tolerancie, humanity v oblasti ľudských práv a dodržiavaním tradície školy, výchovného zariadenia, školského poriadku v ŠKD a BOZP.

 

B) Pracovno-technická oblasť výchovy

Tieto činnosti rozvíjajú prirodzenú túžbu po aktívnom uplatnení, rozvíjajú ich technické myslenie a predstavivosť, schopnosť a záujmy, tvorivú aktivitu.

Pri všetkých prácach vychovávateľka dbá na dodržanie bezpečnostných predpisov.

 

C) Prírodovedno-environmentálna oblasť výchovy

Prírodovedno-environmentálna oblasťou budeme u detí prehlbovať vedomosti o dianí v prírode, pestovať vzťah k jej ochrane, rozvíjať záujem o pestovateľstvo a chovateľstvo. Zároveň budeme u detí rozvíjať základné princípy zdravého životného štýlu. Naučíme ich pracovať s odbornou a populárno-náučnou prírodovednou literatúrou

 

D) Esteticko-výchovná oblasť výchovy

Zmyslom esteticko-výchovnej oblasti je viesť žiakov k poznaniu, chápaniu, vnímaniu prežívaniu krásy v každodennom živote. Súčasne prebieha pestovanie schopností, zručností a potreby tvorivo uplatňovať v činnostiach výtvarného, hudobného, hudobno-pohybového, literárneho a dramatického charakteru.

 

E) Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť výchovy

Telesná výchova je hlavný prostriedok na všestranný telesný rozvoj detí. Preto športová, telovýchovná, turistická a zdravotná oblasť je organickou súčasťou záujmovej činnosti a má prvoradý význam. Pomáha rozširovať priestor pre pohybovú aktivitu, pre rast všeobecnej pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti žiakov. Dáva žiakom príležitosť poznávať rozličné druhy športu, podnecuje ich k aktívnemu vykonávaniu, zlepšuje telesnú kondíciu a pomáha odstraňovať psychickú únavu. Je dôležité poskytovať žiakom čo najviac intenzívnych pohybových podnetov, podporovať a rozvíjať ich prirodzený záujem o pohybovú aktivitu.

 

F) Vzdelávacia oblasť výchovy

Osobitosťou pedagogickej funkcie ŠKD je aj príprava na vyučovanie. Organizovaním prípravy na vyučovanie budeme viesť žiakov k pravidelnému, samostatnému a sústavnému plneniu školských povinností, k opakovaniu, precvičovaniu a upevňovaniu poznatkov nadobudnutých v škole formou didaktických hier. Využívaním didaktickej techniky, kvízmi, súťažami, knihami a encyklopédiami budeme rozvíjať poznatky detí.