Výchovná poradkyňa

Výchovné poradenstvo

Pri vypracovaní plánu práce výchovného poradenstva vychádzame z pedagogicko – organizačných pokynov MŠ, z metodických pokynov MŠ SR na zvýšenie účinnosti výchovy k voľbe povolania a profesijnej orientácie na ZŠ, z plánu práce školy, metodických pokynov a CPPPaP v Humennom, ako aj z analýzy plnenia úloh v minulom školskom roku v tejto oblasti, ktorá je prispôsobená podmienkam našej školy a z pokynov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Na našej škole je výchovným poradcom Mgr. Viera Belančinová, ktorá je prístupná všetkým žiakom a ich rodičom s aktuálnymi informáciami, ktoré sa týkajú  odborov stredných škôl  v Prešovskom kraji a na celom Slovensku, taktiež čo sa týka podmienok prijatia žiakov základných škôl na SŠ, prípadne, ako sa orientovať na webovej stránke venovanej základným údajom o ktorejkoľvek SŠ: https://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx

KONZULTAČNÉ HODINY:

každý štvrtok v čase od 14:00 – 15:30

Plán práce obsahuje 4 činnosti:

1.       Analýza výsledkov v oblasti profesijnej orientácie a rozmiestnenia žiakov v školskom roku 2023/2024.

2.       Hlavné úlohy výchovného poradcu pre školský rok 2023/2024, ktoré sú obsiahnuté v 11. bodoch.

3.       Úlohy na úseku žiakov k voľbe povolania v jednotlivých ročníkoch.

4.       Časové rozvrhnutie na úseku výchovného poradcu.

V tomto školskom roku 2023/2024 je práca výchovného poradcu zameraná na skvalitnenie profesijnej orientácie a výchovy k voľbe povolania žiakov. Akcie spojené s voľbou povolania v tomto šk. roku sú obšírne a budú realizované podľa plánu VP. Veľmi dobrá spolupráca našej školy je s CPPPaP v Humennom  (viď aktivity)

Prevencia agresivity a šikanovania a kyberšikanovanie

 •   Prevencia rizík používania internetu a mobilnej komunikácie – Kyberšikanovanie (Mgr. V. Lučkaničová) 8.roč.
 •   Prevencia nežiadúcich javov – šikanovanie (Mgr. V. Lučkaničová) 7. – 8. – 9. ročníku.
 •   Prevencia rizikového správania a porúch správania– Viete riešiť konflikty (v triede, v škole)? (Mgr. V. Lučkaničová) 7. – 8.roč.
 •   Ako sa stať sám sebou a nebyť sám (prevencia agresivity) – pre 7. – 8. roč. (Mgr.Čukalovská), doporučený termín december – január
 •   Šikanovanie a kyberšikanovanie – 6. – 7.ročník  (Mgr. A. Tovarňáková)

 

Učenie, výber povolania, rozvoj osobnosti, zvládanie záťažových situácií

 •  Navigácia k povolaniu – pre 8.A tr. (Mgr. M.Čukalovská), doporučený termín máj – jún.
 • Skupinová diagnostika profesijnej orientácie žiakov priamo na ZŠ (Mgr.S.Mervová a V.Lučkaničová).
 • „Aby sme sa v triede cítili lepšie…“ (triedy 5.A – 6.A.) – krotenie emócii pri komunikácii s rovnocenným partnerom, mladším, či starším súrodencom, rodičmi či učiteľmi (Mgr. S.Mervová).
 • Ako si poradiť s učením Mgr.V.Lučkaničová 5.A
 • Mobil preč, dajme reč PhDr. S. Kozmonová 7.A-8.A-9.A

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

 • 20.03. a 21.03.2024 Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ.
 • 04,04. a 05.04.2024 náhradný termín testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ

 

Odovzdanie vyplnených prihlášok žiakov výchovnému poradcovi: do 10. marca 2024

 • do 20.03. 2024 zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ

 

TERMÍN KONANIA PRIJÍMACEJ SKÚŠKY

         1. KOLO

 • 1 termín prijímacích skúšok (02.05. – 03.05.2024)
 • 2 termín prijímacích skúšok (06.05. – 07.05.2024)
 • 2. termín talentových skúšok (09.05. – 13.05.2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2. KOLO prijímacích skúšok (18.06. – 19.06.2024)                                                                                                                                                                                                              

POSTUP PRI PODÁVANÍ PRIHLÁŠOK

 • Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ, ktorú žiak navštevuje.
 • Zákonný zástupca žiaka môže podať dve prihlášky na dve rôzne SŠ alebo na dva rôzne odbory vzdelávania tej istej SŠ a dve prihlášky na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, t.j. na odbor s talentovou skúškou

Do druhého kola je možné podať prihlášku iba v prípade, ak žiak nebol prijatý v 1. kole prijímacích skúšok.

 • Prihlášku vypĺňa výchovný poradca a triedny učiteľ na základe údajov získaných od rodičov /zapísaných v katalógových listoch žiakov/ a Návratky, ktorú dostávajú žiaci pred tlačením prihlášok.

Úlohou rodiča a žiaka je, všetky údaje na prihláške skontrolovať, potvrdiť lekárom a obratom doniesť späť.

 • Za správnosť údajov uvedených na prihláške ručí svojím podpisom zákonný zástupca žiaka a aj žiak.
 • K prihláške je možné priložiť kópiu dokladu o úspešnom umiestnení v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom, o štúdium ktorého sa žiak uchádza/odovzdanú na ZŠ, prípadne priamo na SŠ/– podľa kritérií prijatia na SŠ. Za preštudovanie kritérií prijatia zodpovedá zákonný zástupca a žiak.

Použitie zápisného lístku

Na čo slúži zápisný lístok?

Zápisným lístkom zapisuje zákonný zástupca svoje dieťa na strednú školu, kde bol žiak prijatý.

Čo je obsahom zápisného lístku?

 1. Zápisný lístok obsahuje údaje o žiakovi: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo žiaka, adresa trvalého bydliska, meno a priezvisko zákonného zástupcu.
 2. Zápis na SŠ a zrušenie zápisu.
 • Kto vydáva zápisný lístok? Zápisný lístok vydáva základná škola, ktorú žiak navštevuje. Pripravuje ho výchovný poradca, správnosť údajov overuje a podpisom a pečiatkou potvrdzuje riaditeľ základnej školy.
 • Koľko zápisných lístkov môže mať jeden žiak? 1 /jeden/
 • Kto môže vyzdvihnúť zápisný lístok? V zmysle zákona nie je možné vydať zápisný lístok inej osobe ako zákonnému zástupcovi! Zákonný zástupca preberá zápisný lístok a jeho prevzatie potvrdzuje
 • Čo robí zákonný zástupca so zápisným lístkom? Zákonný zástupca do zápisného lístku nič nevpisuje! Všetko robí príslušná SŠ, kde je žiak prijatý a zákonný zástupca tam odovzdá zápisný lístok. Zákonný zástupca v deň zápisu na strednej škole, kam je žiak prijatý a pre ktorú sa rozhodol, je povinný odovzdať zápisný lístok a zapísať tak žiaka na SŠ.

Ak sa zákonný zástupca nezúčastní zápisu a ani sa náležite neospravedlní, prijatie žiaka na danú SŠ je považované za zrušené! Na uvoľnené miesto nastupuje žiak, ktorý sa na danú SŠ nedostal pre nedostatok miesta a vyhovel prijímaciemu konaniu.

 • Je možné zmeniť zápis na SŠ? Ak je žiak zapísaný na jednej SŠ, príde mu kladná odpoveď z druhej SŠ a rozhodne sa pre druhú SŠ, je možné zmeniť zápis. Zo zákona má zákonný zástupca právo požiadať príslušnú SŠ o zrušenie zápisu (SŠ to vyznačí v zápisnom lístku a vráti ho zákonnému zástupcovi). Na uvoľnené miesto okamžite nastupuje žiak, ktorý sa na danú SŠ nedostal pre nedostatok miesta a vyhovel prijímaciemu konaniu. Zákonný zástupca následne vykoná zápis na druhej SŠ, v deň na to určený.