Výchovná poradkyňa

Výchovné poradenstvo

Výchovným poradcom v našej škole je Mgr. Viera Belančinová, ktorá je prístupná všetkým žiakom a ich rodičom prostredníctvom aktuálnych informácií, ktoré sa týkajú odborov stredných škôl v Prešovskom kraji a na celom Slovensku, taktiež podmienok prijatia žiakov základných škôl na SŠ a možností sa správne orientovať na webovej stránke venovanej základným údajom o ktorejkoľvek SŠ: https://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx

KONZULTAČNÉ HODINY:

každý štvrtok v čase od 14: OO – 15:30

kontakt: viera.belancinova@zslaborecka.sk

Plán práce obsahuje tieto činnosti:

 1. Analýza výsledkov v oblasti profesijnej orientácie a rozmiestnenia žiakov v školskom roku 2022/2023.
 2. Hlavné úlohy výchovného poradcu pre školský rok 2023/2024.
 3. Úlohy na úseku žiakov k voľbe povolania v jednotlivých ročníkoch.
 4. Časové rozvrhnutie na úseku výchovného poradcu.
 5. V tomto školskom roku 2023/2024 je práca výchovného poradcu zameraná na skvalitnenie profesijnej orientácie a výchovy k voľbe povolania žiakov.
 6. Akcie spojené s voľbou povolania v tomto šk. roku sú obšírne a budú realizované podľa plánu VP .
 7. Veľmi dobrá spolupráca našej školy je s CPaP v Humennom.

 

Prevencia agresivity, šikanovania a kyberšikanovania

 • Prevencia rizík používania internetu a mobilnej komunikácie – Šikanovanie, Kyberšikanovanie 5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 8.B, 9.A (PhDr. Svetlana Kozmonová CPaP Humenné)
 • Prevencia rizikového správania a porúch správania – „Viete riešiť konflikty v triede, v škole?“ (Mgr. V. Lučkaničová) 7. a 8.roč.
 • Ako sa stať sám sebou a nebyť sám (prevencia agresivity) (Mgr. Čukalovská) 7., 8. roč., „Šikanovanie a kyberšikanovanie“ (Mgr. A. Tovarňáková) 6., 7. roč.
 • Prevencia – šikanovanie, kyberšikanovanie, vydieranie – Mgr. Harvaníková, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Humennom

 

Učenie, výber povolania, rozvoj osobnosti, zvládanie záťažových situácií

 • Navigácia k povolaniu – pre 8.A (Mgr. M. Čukalovská), doporučený termín máj – jún.
 • „Ako si poradiť s učením?“ – 5.A – V. Lučkaničová
 • Diagnostika profesijnej orientácie – 8. ročník – Mgr. A. Tovarňáková

PRIJÍMACIE KONANIE A DÔLEŽITÉ TERMÍNY

20.03.2024 Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ

04.04.2024 náhradný termín testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ

do 20.03.2024 zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. Kritériá príslušnej školy si môžete pozrieť na webových stránkach strednej školy alebo na adrese www.svsmi.sk

15.03. – 30.04.2024 talentové skúšky na stredné školy

do 20.03.2024 zákonný zástupca žiaka podáva riaditeľovi ZŠ prihlášku na ostatné študijné a učebné odbory.

 

02.05.2024 1. kolo prijímacích skúšok – 1. termín
06.05.2024 1. kolo prijímacích skúšok – 2. termín
18.06.2024 2. kolo prijímacích skúšok

POSTUP PRI PODÁVANÍ PRIHLÁŠOK

 • Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ, ktorú žiak navštevuje.
 • Zákonný zástupca žiaka môže podať jednu prihlášku na štyri rôzne SŠ alebo na dva rôzne odbory vzdelávania tej istej SŠ a dve prihlášky na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, t.j. na odbor s talentovou skúškou
 • Do druhého kola je možné podať prihlášku iba v prípade, ak žiak nebol prijatý v 1. kole prijímacích skúšok.
 • Prihlášku vypĺňa zákonný zástupca žiaka v spolupráci s výchovným poradcom.

 

K prihláške je možné priložiť kópiu dokladu o úspešnom umiestnení v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom, o štúdium ktorého sa žiak uchádza/odovzdanú na ZŠ, prípadne priamo na SŠ/– podľa kritérií prijatia na SŠ. Za preštudovanie kritérií prijatia zodpovedá zákonný zástupca a žiak.

Použitie zápisného lístku

Na čo slúži zápisný lístok?

Zápisným lístkom zapisuje zákonný zástupca svoje dieťa na strednú školu, kde bol žiak prijatý.

 • podmienkou prijatia žiaka na strednú školu je jeho účasť na zápise
 • termín zápisu je žiakovi oznámený spolu s dekrétom o prijatí
 • na zápis sa musí dostaviť zákonný zástupca žiaka so zápisným lístkom
 • zápisný lístok vydá žiakovi po vypísaní výchovným poradcom riaditeľ ZŠ
 • vydáva sa len jeden exemplár
 • je prenosný z jednej SŠ na druhú
 • ZL si ponechá stredná škola, na ktorú sa uchádzač zapíše
 • ak je uchádzač úspešný aj na ďalšej strednej škole a uprednostní štúdium na tejto strednej škole, zruší zápis a vyzdvihne si zápisný lístok
 • odovzdá ZL príslušnej strednej škole, na ktorú sa zapíše
 • ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium na strednej škole, je neplatné

 

Zápisný lístok sa nesmie kopírovať, falšovať, znehodnotiť, stratiť.

Je možné zmeniť zápis na SŠ?

Ak je žiak zapísaný na jednej SŠ, príde mu kladná odpoveď z druhej SŠ a rozhodne sa pre druhú SŠ, je možné zmeniť zápis. Zo zákona má zákonný zástupca právo požiadať príslušnú SŠ o zrušenie zápisu (SŠ to vyznačí v zápisnom lístku a vráti ho zákonnému zástupcovi). Na uvoľnené miesto okamžite nastupuje žiak, ktorý sa na danú SŠ nedostal pre nedostatok miesta a vyhovel prijímaciemu konaniu. Zákonný zástupca následne vykoná zápis na druhej SŠ v deň na to určený.

Koľko prihlášok na stredné školy si môžem podať?

Od 1. januára 2023 platí novela školského zákona, ktorá podávanie prihlášok upravuje. Po novom vyplňuje zákonný zástupca uchádzača iba jednu prihlášku k štúdiu. Do nej sa uvádzajú dva netalentové a dva odbory bežných škôl. Ich poradie sa zostavuje podľa záujmu uchádzača.

Ako podať prihlášku na strednú školu?

Prihlášku na strednú školu je možné podať v papierovej forme alebo elektronicky.