Voľné pracovné miesta

Základná škola, Laborecká 66, 066 01 Humenné

 

Informácia o voľnom pracovnom mieste

na pozíciu Ekonóm – účtovník

 

Zamestnávateľ:                             Základná škola, Laborecká 66, 066 01 Humenné

Kontakt:                                          riaditel@zslaborecka.sk, 0911 600 142

Ďalšie informácie:                        úväzok 100%, nástup 01.07.2022

Kvalifikačné predpoklady           úplné stredné odborné vzdelanie ekonomického smeru,

                                                         vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa ekonomického smeru

Požadované doklady:                  žiadosť o prijatie do zamestnania

kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

                                                       profesijný životopis

                                                       súhlas so spracovaním osobných údajov

Iné požiadavky:                             osobnostné predpoklady a zručnosti,

schopnosť samostatnej práce, tvorivosť, trpezlivosť, zodpovednosť, lojalita, flexibilita, dôslednosť, bezúhonnosť, IKT zručnosti,

podvojné účtovníctvo

Platové podmienky:                    podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.

Termín zasielania žiadosti          do 14. júna 2022 elektronicky na riaditel@zslaborecka.sk

 

V Humennom dňa 25.5.2022                                                                                                                  

PaedDr. Alexander Fecura, v. r.

                                                                                                                                 riaditeľ školy

Učiťel /ka anglického jazyka

Zamestnávateľ: Základná škola, Laborecká 66, 066 01 Humenné

Kontakt:
riaditel@zslaborecka.sk, 0905 433 945, www.zslaborecka.sk

Kategória PZ:
učiteľ

Podkategória PZ:
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie

Špecializácia PZ:
anglický jazyk

Ďalšie informácie:
úväzok 21 hodín týždenne, nástup 1.9.2021

Kvalifikačné predpoklady
pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní profesijný životopis
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Iné požiadavky:
osobnostné predpoklady a zručnosti, schopnosť samostatnej práce, tvorivosť, trpezlivosť, zodpovednosť, lojalita, flexibilita, dôslednosť, bezúhonnosť, IKT zručnosti.

Termín zasielania žiadosti
do 23. júna 2021 elektronicky na email riaditel@zslaborecka.sk

smiling-young-blonde-female-teacher-wearing-glasses-sitting-desk-with-school-supplies-classroom-holding-open-book-looking-front (2)

Súbor na stiahnutie

Pedagogický asistent

Zamestnávateľ:
Základná škola, Laborecká 66, 066 01 Humenné

Kontakt:
riaditel@zslaborecka.sk, 0905 433 945, www.zslaborecka.sk

Kategória PZ:
pedagogický asistent

Ďalšie informácie:
100% úväzok, nástup 1.8.2021, pracovný pomer do 31.8.2022

Kvalifikačné predpoklady
pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní profesijný životopis
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Iné požiadavky:
osobnostné predpoklady a zručnosti, schopnosť samostatnej práce, tvorivosť, trpezlivosť, zodpovednosť, lojalita, flexibilita, dôslednosť, bezúhonnosť, IKT zručnosti.

Termín zasielania žiadosti  do 23. júna 2021 elektronicky na email riaditel@zslaborecka.sk