Školský digitálny koordinátor

Školský digitálny koordinátor

 

Školský digitálny koordinátor:  Mgr. Pavol Drančák

Kontakt: pavol.drancak@zslaborecka.sk

 

Vážení rodičia, žiaci a učitelia,

Na našej základnej škole sme od začiatku septembra 2023 zaviedli pracovnú pozíciu „školský digitálny koordinátor“. Jeho úlohou je koordinovať informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom digitálnych technológií s cieľom podporiť transformáciu vzdelávania a školy pre 21. storočie, resp. digitálnu budúcnosť.

 

Krátko o činnosti školského digitálneho koordinátora

 

Školský digitálny koordinátor má dôležitú úlohu pri podpore digitálnej transformácie vzdelávania. Jeho náplň práce zahŕňa viacero oblastí:

 

 1. Poradenstvo a odborná pomoc: Koordinátor poskytuje pedagógom odbornú pomoc pri zavádzaní nových digitálnych metód do vzdelávania. Pomáha s využívaním digitálnych technológií vo výučbe a didaktických postupoch.
 2. Spätná väzba: Koordinátor poskytuje spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom ohľadom ich uplatňovania a využívania digitálnych metód, foriem a didaktických prostriedkov vo výchove a vzdelávaní.
 3. Vzdelávanie zamestnancov: Zabezpečuje vzdelávanie učiteľov v oblasti využívania digitálneho obsahu a foriem práce s ním. Informuje ich o možnostiach využívania digitálnych technológií vo výučbe.
 4. Príprava materiálov: Poskytuje aktuálny digitálny materiál ku vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí.
 5. Kybernetická bezpečnosť: Informuje o možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti.
 6. Úzka spolupráca ohľadom digitálnych technológií a obsahu s vedením školy, taktiež s pedagógmi, žiakmi a rodičmi .
 7. Pomoc s administráciou a realizáciou online testovaní žiakov.
 8. Vyhodnocovanie digitálnej prítomnosti školy – realizácia, spracovávanie a vyhodnocovanie digitálnych nástrojov sebareflexie SELFIE (vedenie, učitelia, žiaci).
 9. Aktualizáciu a správu webovej stránky školy – pridáva nové články a informácie, stará sa o vizuálnu stránku webu.
 10. Starostlivosť a údržbu digitálnej techniky na škole (počítače, notebooky, tablety, interaktívne tabule, dataprojektory…) a aktualizácia softvéru.
 11. Účasť na vzdelávaní digitálnych koordinátorov, absolvovanie prednášok a webinárov s následnými výstupmi.
 

Školský digitálny koordinátor je kľúčovou osobou pri transformácii vzdelávania do digitálnej budúcnosti. Jeho práca prispieva k modernizácii školy a zabezpečuje, aby digitálne technológie boli efektívne využívané vo výučbe.

 

Tento projekt je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Spoločne budujeme digitálnu budúcnosť našej školy!

 

Vďaka za Vašu podporu!