Sociálna pedagogička

Sociálna pedagogička

 

Sociálny pedagóg: Mgr. Andrea Hirková

Kontakt: andrea.hirkova@zslaborecka.sk

Konzultačné hodiny:

pondelok od 7:30 – 8:30 hod.

streda     od 7:30 – 8:30 hod.

Termín na konzultáciu si rodičia môžu dohodnúť aj podľa potreby.

 

Úlohy školského sociálneho pedagóga

Úlohy školského sociálneho pedagóga spočívajú hlavne v preventívnych aktivitách v intervencii, evidencii a komunikácii. 

Úlohou školského sociálneho pedagóga  bude včas odhaliť a podľa závažnosti v čo najkratšej dobe intervenovať pri zistení vzniku konkrétneho problému. V rámci prevencie preto pôjde o vyhľadávaciu činnosť zameranú na včasné odhalenie náznakov sociálno-patologického správania, v sekundárnej prevencii na podchytenie skupiny, alebo jednotlivca nachádzajúceho sa v rizikovom prostredí, alebo situácií a v terciárnej prevencii o zabránenie prehlbovania alebo opakovania sociálno-patologického správania. 

Pri intervencii bude ústrednou úlohou včas a efektívne zasiahnuť v spolupráci s pedagógom, zákonným zástupcom, prípadne inštitúciou, ktorá môže byť v prípade nápomocná.

Ďalšou úlohou školského sociálneho pedagóga bude evidencia riešených prípadov a vytvorenie programu práce s dieťaťom, ktoré bude potrebovať pomoc školského sociálneho pedagóga. Úlohou školského sociálneho pedagóga bude tiež kontakt s odbornými inštitúciami, odborníkmi, pedagógmi, výchovným poradcom i zákonnými zástupcami. 

 

Aktivity školského sociálneho pedagóga

V rámci preventívnej činnosti sociálny pracovník vypracuje plán preventívnych aktivít na jeden školský rok. Realizuje ich v triedach počas spoločných hodín, hodín náboženstva, etiky, výtvarnej výchovy…. . Tieto aktivity organizuje aj v rámci mimoškolskej činnosti v spolupráci s inými špecializovanejšími odborníkmi ak si to vyžaduje téma. Pri bezkontaktnej prevencii vydáva informačný materiál slúžiaci pre rodičov a učiteľov a stará sa o nástenky, kde podáva relevantné informácie pre žiakov. V rámci vyhľadávacej činnosti sa zameriava hlavne na preskúmanie podnetov, na monitoring žiakov so zníženými známkami zo správania, žiakov s pokarhaním, žiakov podozrivých zo záškoláctva, žiakov s výrazne neuspokojivými výsledkami, navrátených z ústavnej výchovy, žiakov s problémami v správaní, sociálne zanedbaných žiakov. 

V otázkach vyhľadávania organizuje a vyhodnocuje školský sociálny pedagóg  prieskumné metódy na zistenie napríklad šikanovania, rasizmu, ponižovania, týrania. 

V intervencii sú aktivity nasmerované hlavne na zásah proti šikanovaniu, agresii, záškoláctvu, požívaniu omamných a psychotropných látok, sexuálnemu nátlaku. 

Súčasťou aktivít školského sociálneho pedagóga  je aj prezentačná činnosť v médiách zameraná na otvorenie spoločenskej diskusie o problémoch detí v školách a o posilňovanie spoločenskej sociálne kontroly. 

 

V bodoch:

– diagnostika sociálneho prostredia tried

– spoločné hodiny s pedagógom – triednické hodiny, hodiny etiky, náboženstva, občianskej výchovy

– podpora žiakov vyžadujúcich si osobitnú pozornosť

– zavedenie schránky dôvery s následnou možnosťou reakcie

– tvorba tematických násteniek podporujúcich informovanosť o problematikách

– tvorba letákov pre rodičov a pedagógov

– mediačné a diskusné činnosti

– plán preventívnych aktivít

– organizácia preventívnych aktivít

– účasť na pedagogických poradách, informovanie pedagógov

– analýza záškoláctva a  dodržiavania povinnej školskej dochádzky

– organizácia námatkových kontrol odľahlých častí školy (šatne, WC, telocvične)

– koordinácia protidrogových aktivít

– prieskumné, vyhľadávacie a mapovacie činnosti

– tvorba siete kontaktov s poradenskými zariadeniami 

– prezentačná činnosť 

– školské i mimoškolské aktivity

– podpora záujmovej činnosti detí

– evidencia prípadov

– účasť na metodických školeniach 

– konzultácie s rodičmi, žiakmi, pedagógmi  

 

Sociálna činnosť a sociálne poradenstvo 

  • dokumentácia rodinného prostredia
  • konzultácie pre rodičov
  • konzultácie pre žiakov
  • pomoc pri riešení problémových situácií rodinného prostredia, odporúčanie na iné odborné inštitúcie, pomoc pri vypisovaní tlačív, žiadostí a inej dokumentácie (súd, ÚPSVaR, …)
  • riešenie delikventného správania, šikany, priestupkovej a trestnej činnosti, drogovej a inej závislosti
  • vybavovanie a vyhodnocovanie korešpondencie, dokumentácie (hodnotenia žiakov) pre súd, sociálnu kuratelu, policajné oddelenie, …
  • spolupráca s výchovno-vzdelávacími, odbornými inštitúciami (MsP, CPPPaP, školský úrad pri MsÚ, ÚPSVaR)
  • spolupráca s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy
  • účasť na odborných školeniach a seminároch

 

Preventívna činnosť 

  • prednáškové a voľnočasové aktivity, besedy