O škole

Riaditeľom školy je PaedDr. Alexander Fecura, ktorý bol do funkcie menovaný 1. mája 2014. Zástupkyňou riaditeľa je Mgr. Viera Belančinová.

Máme 10 tried, odborné učebne výtvarnej a hudobnej výchovy, chémie, anglického jazyka, 2 počítačové učebne, tabletovú učebňu, 3 odborné učebne s interaktívnymi tabuľami, školskú knižnicu a žiacku galériu.

Počítače a interaktívne tabule sa využívajú vo vyučovaní všetkých predmetov, pričom naplno využívame elektronickú žiacku knižku, internetové stránky zamerané na rôzne testy a domáce úlohy pre žiakov.

Budova školy sa skladá z piatich traktov:

  • v prvom sa nachádza vestibul a kancelárie
  • v druhom učebne a kabinety
  • v treťom telocvičňa (najväčšia medzi ZŠ mesta)
  • vo štvrtom školská jedáleň a dielne
  • v piatom priestory prenajaté Súkromnej ZUŠ Via arto.

 

V exteriéri sa nachádzajú futbalové ihrisko, viacúčelové antukové ihrisk, bežecká dráha, basketbalové ihrisko a ihrisko na ľahkú atletiku.