O škole

Riaditeľom školy je PaedDr. Alexander Fecura, ktorý bol do funkcie menovaný 1. mája 2014. Zástupkyňou riaditeľa je Mgr. Viera Belančinová.

Škola má v súčasnosti 10 tried, z toho 4 na prvom a 6 na druhom stupni. Žiakom slúži niekoľko odborných učební: jazykovú, chemicko-biologickú, informatiky, výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy, spoločenských vied, školskú knižnicu a školský klub detí.

Počítače a interaktívne tabule sa využívajú a digitalizácia vzdelávania je prítomná vo vyučovaní všetkých predmetov.

Budova školy sa skladá z piatich traktov, v ktorých sú umiestnené:

  • riaditeľňa, zborovňa, kancelária a sklady učebníc
  • učebne a kabinety,
  • veľká telocvičňa a malá telocvičňa,
  • školská jedáleň, školská dielňa a školská kuchynka
  • Súkromnej ZUŠ Via arto.

V exteriéri sa nachádza hokejbalové ihrisko, multifunkčné ihrisko, atletická dráha a basketbalové ihrisko.