Pre budúcich prvákov

Informácie k zápisu

 • Zápis do prvého ročníka základnej školy pre školský rok 2024/2025 sa uskutoční 4. apríla 2024 o 9:00 h – 16:00 h.
 • Rodičia sú povinní zapísať do školy dieťa, ktoré do 31. 8. 2024 dovŕši 6 rokov veku.
 • Zápis rodičia vykonajú:
  • vypísaním tlačeného formulára prihlášky v škole v čase termínu zápisu, resp. do 30.4.2024, alebo
  • elektronicky vyplnením elektronickej prihlášky; takto podanú prihlášku je ešte potrebné, vytlačiť, podpísať obidvoma rodičmi a doručiť do školy v termíne zápisu, resp. do 30.4.2024.
 • Riaditeľ školy, resp. ním poverený zamestnanec poskytne rodičom tlačivo prihlášky na vypísanie, resp. preberie od rodičov vytlačenú a podpísanú elektronickú prihlášku.
 • Základná škola pri zápise vyžaduje tieto údaje o dieťati:
  • meno a priezvisko,
  • dátum a miesto narodenia,
  • rodné číslo,
  • národnosť,
  • štátna príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava v meste trvalého pobytu,
  • materinský jazyk,
  • fyzické a duševné zdravie,
  • rozhodnutia týkajúce sa výchovy a starostlivosti.
 • O zákonných zástupcoch dieťaťa potrebujeme vedieť:
  • titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko
  • adresu bydliska a druh pobytu,
  • kontakt na účely komunikácie.
 • Okrem toho zisťujeme:
  • či bude dieťa navštevovať školský klub detí (či potrebujete ranné schádzanie) a stravovať sa v školskej jedálni (či potrebuje diétnu stravu),
  • či bude dieťa navštevovať etickú výchovu alebo náboženstvo (na výber rímskokatolícke, gréckokatolícke, pravoslávne)
  • či je rodina v hmotnej núdzi.
 • Rodičia poskytnú k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a svoj občiansky preukaz.
 • Škola zapíše dieťa, ktoré v čase nástupu do 1. ročníka dovŕši 6 rokov a dosiahne školskú spôsobilosť.
 • Rodičia môžu pre budúceho školáka vybrať ktorúkoľvek základnú školu. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (spádová škola). Žiak však môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.
 • Ak sa rodič rozhodne pre základnú školu mimo svojho školského obvodu, nemusí túto skutočnosť oznamovať základnej škole, ktorá sa nachádza v jeho školskom obvode. Uvedené informácie si vymieňajú medzi sebou riaditelia príslušných škôl a zriaďovateľ.
 • Dieťa je do základnej školy prijaté dňom prevzatia rozhodnutia o prijatí rodičmi.
 • Rozhodnutie o prijatí na povinnú školskú dochádzku bude rodičom, resp. zákonným zástupcom žiaka doručené do elektronickej schránky; ak ju nemajú aktivovanú, osobne si ho prevezmú, resp. im bude zaslané písomne poštou na doručenku.

Elektronická prihláška

Čo u nás nájdete

 • kolektív citlivých a tvorivých pedagógov
 • rodinná atmosféra, individuálny prístup k žiakom
 • zameranie školy na dosiahnutie pocitu úspechu – všetci žiaci sú prijatí na stredné školy
 • rozšírené vyučovanie anglického jazyka, už v prvom ročníku dve hodiny
 • zdarma balíček učebných pomôcok
 • zvýšená pozornosť environmentálnej výchove – škole bol udelený titul Zelená škola
 • digitalizácia vzdelávania – využívanie špeciálnych edukačných počítačových programov ALF, Kahoot!, VIKI, SmartBooks, KUBO EDU a pod., ktoré spestrujú vyučovanie, robia ho pre deti zaujímavejším, zabezpečujú objektívnejšie hodnotenie a spätnú väzbu, rozvíjajú digitálne zručnosti – sme Škola digitálnej excelentnosti a členovia Digitálnej koalície;
 • vyučovanie informatiky s prvkami robotiky už od druhého ročníka
 • vyučovanie matematiky s prvkami Hejného metódy
 • využívanie prvkov Montessori pedagogiky
 • vyučovanie slovenského jazyka s prvkami Eľkoninovej metódy
 • CLIL projektové vyučovanie na prvom stupni
 • inkluzívne vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením, s poruchami učenia, či žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s podporou školskej špeciálnej pedagogičky, sociálnej pedagogičky, logopedičky a štyroch pedagogických asistentov
 • účasť žiakov na správe školy prostredníctvom Školského parlamentu – výchova žiakov k aktívnemu občianstvu
 • školský klub detí s aktívnymi a tvorivými vychovávateľkami a modernými pomôckami, zabezpečujúci ranné schádzanie a popoludňajšiu atraktívnu výchovno-vzdelávaciu činnosť
 • stravovanie v školskej jedálni, ktorá ako jediná v meste poskytuje diétne stravovanie, zabezpečené vyškoleným personálom; jedáleň je veľká, vkusne vyzdobená a vybavená modernými stolmi a stoličkami v pastelových farbách
 • bohatá záujmová činnosť vo vlastnom centre voľného času v záujmových útvaroch futbal, hokejbal, basketbal, kick-box, letecký modelár, streľba zo vzduchovky, Zábavná informatika, Tvorivko, spevácky zbor
 • aktívne trávenie prestávok a popoludní pri stolných futbaloch a air-hokeji, ktoré sú voľne k dispozícii pre všetkých žiakov počas celého dňa
 • komplexne zrekonštruované učebne jazykov, informatiky, chémie a biológie a ich vybavenie najmodernejšími učebnými pomôckami
 • šatňové skrinky pre všetkých žiakov
 • bezbariérový vstup do budovy školy, bezpečný prístup z celého sídliska, krásny areál plný zelene
 • moderný športový areál s hokejbalovým ihriskom, multifunkčným ihriskom a atletickou dráhou – sme centrom hokejbalu v meste (žiaci hrajú ligu na celoslovenskej úrovni)
 • automatický defibrilátor AED od Nadácie Falck zachraňujúci životy, ktorý je k dispozícii aj obyvateľom okolitých bytoviek
 • možnosť rodičov aktívne sa zúčastňovať na živote školy prostredníctvom Združenia rodičov a priateľov školy
 • zvýhodnené umelecké vzdelávanie v Súkromnej základnej umeleckej škole VIA ARTO, sídliacej v budove školy, deti len prebehnú v papučiach po chodbe 🙂

Prvák bude do školy potrebovať

Kupuje rodič

 • Aktovka (školská taška)
 • Peračník
 • Box na zošity
 • Prezuvky (najlepšie klasické papuče s pogumovanou podrážkou alebo pevné sandále), vrecúško na prezuvky
 • Odev na telesnú výchovu: tepláky, tričko s krátkym rukávom, ponožky, tenisky (nie cvičky) s bielou podrážkou
 • Ochranné oblečenie na výtvarnú výchovu (aj stará košeľa, tričko po rodičoch)

Kupuje škola

 • Atramentové pero
 • Handrička na utieranie pera
 • Potreby na výtvarnú výchovu (farby, štetce, výkresy)
 • Ceruzky
 • Guma
 • Strúhadlo
 • Pravítko
 • Nožnice
 • Zošity, obaly na zošity
 • Súbor písaniek s predtlačou
 • Hygienické potreby (pohár, uterák)

Čo by mal budúci prvák vedieť a dokázať

 • samostatne sa obliecť (zapnúť gombíky, zips) a obuť sa (zaviazať si šnúrky),
 • samostatne sa najesť: upratať si po sebe stôl, správne používať príbor, slušne jesť (so zatvorenými ústami „nemľaskať“),
 • samostatne používať, obsluhovať sa na WC, umyť si ruky,
 • správne vyslovovať všetky hlásky (v prípade potreby navštevovať LOGOPÉDIU),
 • vyjadrovať sa plynulo aj v zložitejších vetách, vedieť porozprávať svojimi slovami, o čom bola krátka rozprávka,
 • kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené, uspokojivo podľa predlohy obkresliť rôzne útvary (štvorec, kruh, srdce atď.),
 • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi (musí mať hlavu, oči, uši, nos, ústa, trup, končatiny, prsty),
 • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary,
 • poznať a rozlíšiť základnú aj rozšírenú paletu farieb,
 • spočítať predmety do 6, poznať číslice do 6, (vie, koľko prstov má na ruke),
 • naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku,
 • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach, povedať písmenko na začiatku slova (nie je podmienkou),
 • orientovať sa v priestore, vie, kde je vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo,
 • poznať svoje meno a priezvisko, adresu, vek,
 • poznať mená svojich súrodencov, rodičov a ich zamestnanie,
 • poznať niektoré domáce a lesné zvieratá.
 • vydržať pri činnosti 15 – 20 minút,
 • začatú prácu alebo hru dokončiť, nezačínať neustále niečo nové, neodbiehať,
 • na nové prostredie a osoby reagovať bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká),
 • vedieť sa hrať spoločne s deťmi, nestrániť sa ich spoločnosti, nebyť medzi deťmi bojazlivý a plačlivý,
 • nebyť agresívny, spory s deťmi dokázať riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti,
 • v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky ako napríklad cmúľanie prstov, obhrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie,
 • nezajakávať sa pri reči,
 • nepomočovať sa,
 • pri kašli a zívaní si dať ruku na ústa
 • aktívne a bez vyzvania správne používať čarovné slovíčka Dobrý deň, Dovidenia, Prepáč, Ďakujem