Špeciálna pedagogička

Školský špeciálny pedagóg

 Školský špeciálny pedagógMgr. Júlia Karbulová

Kontakt: julia.karbulova@zslaborecka.sk

Konzultačné hodiny:

streda od 13:30  – 15:30 hod.

Termín na konzultáciu si rodičia môžu dohodnúť aj podľa potreby. Témou takýchto stretnutí býva výmena skúseností rodiča a učiteľa a hľadanie spoločného postupu pri edukačnom pôsobení na dieťa a pri zdolávaní jeho špecifických problémov. Dôležitou súčasťou spolupráce s rodičom je aj kompletizácia povinnej dokumentácie a posilnenie sebavedomia rodiča v jeho náročnej úlohe podporovať vzdelávanie dieťaťa so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami.

Čo je náplňou práce školského špeciálneho pedagóga?

Hlavnou náplňou práce školského špeciálneho pedagóga je priama práca so žiakmi, ktorým boli diagnostikované špecifické vývinové poruchy učenia, a poskytnutie individuálnych či skupinových špeciálno-pedagogických, terapeutických a rehabilitačných služieb na pôde školy.

 • odporučenie rodičom diagnostikovať a  rediagnostikovať žiakov (podľa potreby a daných predpisov),
 • riešenie problémov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • v prípade potreby zabezpečenie pomôcky deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (tabuľky a pod.),
 • náčuvy na vyučovaní s cieľom bližšie spoznať triedu, jednotlivých žiakov, pozorovať ich prácu na vyučovacej hodine,
 • depistáž,
 • budovanie špeciálnopedagogickej knižnice a príprava a zhromažďovanie materiálov pre prácu  s deťmi (pracovné listy, cvičenia a pod.),
 • prednášková činnosť (v prípade potreby oboznámiť vyučujúcich s aktuálnym  problémom, diagnózou  a prehĺbiť ich vedomosti v danej problematike),
 • účasť na zápise nových prvákov,
 • konzultácia a spolupráca s rodičmi,
 • spolupráca s učiteľmi, usmerňovanie ich práce so začlenenými žiakmi,
 • zakladanie, vedenie, triedenie a aktualizácia dokumentácie k jednotlivým žiakom so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami.

 

Ako pracuje školský špeciálny pedagóg?

Školský špeciálny pedagóg pracuje so žiakmi:

 • individuálne – v učebni školského špeciálneho pedagóga. Individuálna špeciálnopedagogická reedukácia je zameraná na zmiernenie negatívneho vplyvu poruchy alebo postihnutia na vzdelávacie výsledky. Reedukačné hodiny u každého žiaka sú prispôsobené výsledkom psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky, to znamená, že sú zamerané na tie oblasti, v ktorých majú títo žiaci deficity: technika čítania, porozumenie čítaného textu, postrehovanie, rozvoj sluchového a zrakového vnímania, pravo-ľavej a priestorovej orientácie, rozvoj slovnej zásoby a jazykového citu, rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky, rozvoj predčíselných a číselných predstáv, základných matematických operácií a pod.,
 • individuálne priamo na vyučovacej hodine,
 • skupinovo– poskytuje žiakom terapeutické a rehabilitačné služby (arteterapia, muzikoterapia a iné)
 
Inkluzívny tím

Každý iný – všetci rovní

Od septembra školského roka 2023/2024  v rámci národného projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3 pôsobí v škole inkluzívny tím pozostávajúci zo školskej špeciálnej pedagogičky a pedagogických asistentov.

Narastajúci počet žiakov s poruchami učenia, aktivity a pozornosti a žiakov s poruchou autistického spektra znamená zmeny pre všetkých zúčastnených na vzdelávacom procese. Aby sme túto zmenu dokázali zvládnuť čo najlepšie, snažíme sa poskytnúť podporu pre žiakov v triedach, učiteľom aj formou personálneho posilnenia.

Inkluzívny tím sa venuje nie len žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale v duchu inklúzie všetkým žiakom. Cieľom inkluzívneho tímu nie je len vzdelávanie žiakov, ale aj ich emocionálne prežívanie, spoločné vzťahy, vzájomné akceptovanie a rešpekt medzi nimi. Školská špeciálna pedagogička pracuje individuálne, aj skupinovo so žiakmi jednotlivých tried, hravou formou optimalizuje sociálnu klímu triedy, prostredníctvom aktivít eliminuje možný výskyt šikany na škole. Pedagogickí asistenti sú prítomní v triede pri žiakoch na základe písomného odporúčania z poradenského centra a koordinujú činnosť, v prípade potreby pracujú aj s inými žiakmi podľa dohody s vyučujúcimi. Spoločne sa snažíme pomáhať dosahovať lepšie výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese, podporovať formovanie medziľudských vzťahov medzi žiakmi. 

 

Kto sú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami?

 • žiaci so zdravotným postihnutím, napr. s mentálnym, sluchovým, zrakovým alebo telesným postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou alebo autizmom,
 • žiaci dlhodobo chorí alebo zdravotne oslabení,
 • žiaci so špecifickými vývinovými poruchami učenia,
 • žiaci s poruchou aktivity a pozornosti,
 • žiaci s poruchami správania,
 • žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia,
 • žiaci s nadaním.

 

Čo znamená integrácia – začlenenie

Integrácia znamená včlenenie, zaradenie znevýhodneného (hendikepovaného) žiaka do bežnej základnej školy. Môže sa uskutočniť až po špeciálnopedagogickom a psychologickom vyšetrení v daných poradenských zariadeniach, kde na základe výsledkov odborníci navrhnú začlenenie. Rozhodnutie o prijatí žiaka ako začleneného do základnej školy vydáva riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov a písomného vyjadrenia poradenského zariadenia. Následne sa s diagnózou a prognózou žiaka oboznámia všetci kompetentní vyučujúci. Úlohou triednych učiteľov a špeciálneho pedagóga je vypracovať pre deti individuálny výchovno-vzdelávací program a individuálny vzdelávací plán. Hodnotenie integrovaných žiakov je v súlade s metodickými pokynmi, ktoré vydalo Ministerstvo školstva SR.

Kto je asistent učiteľa?

Asistent učiteľa je pedagogický zamestnanec školy, ktorý pracuje v súčinnosti s učiteľom a špeciálnou pedagogičkou v triedach, ktoré navštevujú žiaci so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Asistent učiteľa sa žiakovi v priebehu vyučovacieho procesu venuje individuálne. Vysvetľuje mu preberané učivo, pomáha mu pri vypracovaní úloh a rovnako ho usmerňuje pri písaní testov a písomných prác. V písaní sa asistent učiteľa zameriava na prekonávanie ťažkostí žiaka s grafomotorikou, vykonáva uvoľňovacie cviky, ktoré sú zamerané na jemnú motoriku. Asistent učiteľa sa snaží žiakovi vytvoriť pokojnú pracovnú atmosféru, uplatňuje vo vyučovaní multisenzoriálny prístup. Pomáha žiakovi na vyučovaní využívať kompenzačné pomôcky. Asistent učiteľa pomocou adekvátnych výchovných metód motivuje a vychováva žiakov. Vo svojej práci sa asistent učiteľa snaží uplatňovať najmä prosociálny výchovný štýl, pre ktorý sú charakteristické nasledovné výchovné zásady:

 • vytvoriť z triedy výchovné spoločenstvo,
 • prijať dieťa také, aké je a prejaviť voči nemu priateľské city,
 • pripisovať deťom pozitívne vlastnosti, najmä prosociálnosť,
 • formulovať jasné a splniteľné pravidlá
 • na negatívne javy zareagovať pokojným poukázaním na ich dôsledky,
 • využívať povzbudzovanie ako osvedčený výchovný prostriedok,
 • odmeny a tresty používať opatrne,
 • zapojiť do výchovného procesu aj rodičov.

 

Pedagogickí asistenti:

Mgr. Ivana Kovaľová,   kontakt:  ivana.kovalova@zslaborecka.sk

Mgr. Jaroslav Vasiľ,   kontakt:  jaroslav.vasil@zslaborecka.sk

Mgr. Veronika Harakaľová,   kontakt:  veronika.harakalova@zslaborecka.sk

Alexandra Volochová,   kontakt:  alexandra.volochova@zslaborecka.sk