Žiacky parlament

Žiacky parlament tvorí medzičlánok medzi žiakmi a učiteľmi. Poslaním parlamentu je riešenie výchovno-vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie všetkých činností na škole, vylepšenie vzájomných vzťahov medzi žiakmi a pedagogickými pracovníkmi, hľadanie spoločných postupov pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov. Žiackym parlamentom vedieme žiakov k tomu, aby sa sami naučili rozlišovať kladné a záporné stránky života a vyberať z nich také podnety, ktoré prispievajú ku kladnému rozvoju ich osobnosti. Cieľom je naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov.
Žiacky parlament sa snaží riešiť otázky, ktoré sa týkajú nás všetkých, aby sme sa cítili na našej škole ešte lepšie. Všetky pripomienky a akcie, ktoré by sme mohli realizovať sa pomocou žiackeho parlamentu dostanú priamo k pánovi riaditeľovi a pedagógom. Preto neváhaj a spolupracuj s nami !!!

Žiacky parlament je pod záštitou našej slovenčinárky a triednej učiteľky 6.B Mgr. Tatiany Kunášovej. Snaží sa žiakov motivovať a spolu s nimi nachádzať ich zručnosti, skúsenosti a vedomosti, ktoré spoločne rozvíjajú.

Zoznam členov žiackeho parlamentu

P. č.

Meno a priezvisko Trieda Poznámka

1.

Nina Černegová 4.A

2.

Šimon Čopak 4.A

3.

Ela Motiľová 5.A

4.

Ema Lukčová 5.A

5.

Nikola Meždejová 6.A

6.

Ema Majurníková 6.A

7.

Filip Mihalič 6.B

8.

Nina Dická 6.B podpredsedníčka

9.

Michelle Shakery 7.A

10. Michaela Kanalošová 7.A

11. Adam Voloch 8.A

12.

Natália Balogová 8.A

13.

Samuel Mišľan 9.A

predseda

14. Marek Macko 9.A