Školský parlament

Koordinátorkou školského parlamentu je naša špeciálna pedagogička Mgr. Júlia Karbulová.

Snaží sa žiakov motivovať a spolu s nimi nachádzať ich zručnosti, skúsenosti a vedomosti, ktoré spoločne rozvíjajú.

 

Školský parlament

Školský parlament tvorí medzičlánok medzi žiakmi a učiteľmi. Poslaním parlamentu je riešenie výchovno-vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie všetkých činností na škole, vylepšenie vzájomných vzťahov medzi žiakmi a pedagogickými pracovníkmi, hľadanie spoločných postupov pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov.

Školským parlamentom vedieme žiakov k tomu, aby sa sami naučili rozlišovať kladné a záporné stránky života a vyberať z nich také podnety, ktoré prispievajú ku kladnému rozvoju ich osobnosti. Cieľom je naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov.

Školský parlament sa snaží riešiť otázky, ktoré sa týkajú nás všetkých, aby sme sa cítili na našej škole ešte lepšie. Všetky pripomienky a akcie, ktoré by sme mohli realizovať sa pomocou žiackeho parlamentu dostanú priamo k pánovi riaditeľovi a pedagógom.

Preto neváhaj a spolupracuj s nami !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoznam členov školského parlamentu

 

Predseda ŠP: Samuel Harman 9.A 

Podpredseda: Matej Timák 9.A 

Zapisovateľ: Tomáš Kostilník 9.A 

 

Dávid Šuľovský 5.A 

Nina Černegová 6.A 

Stanislav Macko 7.A 

Ela Motiľová 7.A 

Ema Lukčová 7.A 

Lívia Prigancová 8.B 

 
 

Štatút školského parlamentu

Základná škola Laborecká 66 Humenné

 

Úvodné ustanovenie

 1. Školský  parlament  tvorí  medzičlánok  medzi  žiakmi  a  učiteľmi. Poslaním parlamentu je riešenie výchovno-vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie všetkých činností na škole, vylepšenie vzájomných vzťahov medzi žiakmi a pedagogickými pracovníkmi, hľadanie spoločných postupov pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov.
 2. Školským parlamentom vedieme žiakov k tomu, aby sa sami naučili rozlišovať kladné a záporné stránky života a vyberať z nich také podnety, ktoré prispievajú ku kladnému rozvoju ich osobnosti a nie k pasivite, nezodpovednosti a nedisciplinovanosti.
 3. Školský parlament je samosprávna skupina detí, ktorí ako zástupcovia svojich spolužiakov vyjadrujú ich názory a záujmy na pôde parlamentu, predkladajú návrhy na nové aktivity v škole a  hľadajú riešenia aktuálnych problémov.

 

Článok 1

Školský parlament

 1. Školský parlament je iniciatívnym a pomocným orgánom riaditeľa školy, ktorý vyjadruje záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania na základnej škole.
 2. Poslaním školského parlamentu je riešenie výchovno-vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie činností v škole, hľadanie spoločných postupov v organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov, alebo aj zlepšovanie vzájomných vzťahov na škole.
 3. Spolupracuje s vedením školy,  so žiakmi aj s učiteľmi školy.

 

Článok 2

Organizácia školského parlamentu

 1. Členmi školského parlamentu sú žiaci ZŠ, ktorí sú volení priamou voľbou v kmeňovej triede školy. Člen školského parlamentu je volený vždy na jeden školský rok. Člena školského parlamentu si volia žiaci 5. – 9. ročníka.
 2. V prípade nespokojnosti s jeho činnosťou má trieda právo ho odvolať a zvoliť si nového zástupcu.
 3. Ak sa člen parlamentu nezúčastní dvoch zasadnutí školského parlamentu, neospravedlnenou neúčasťou,  ostatní členovia školského parlamentu majú právo ho odvolať.
 4. Sídlom školského parlamentu je Základná škola Laborecká 66, Humenné 066 01
 5. Školský parlament pracuje pod vedením koordinátora, vymenovaného do tejto funkcie riaditeľom školy.
 6. Školský parlament je schopný uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov.
 7. Parlament zasadá spravidla 1x do mesiaca, v prípade väčších akcií podľa potreby.

 

Článok 3

Zasadnutia školského parlamentu

 1. Program rokovania školského parlamentu zostavuje predseda školského parlamentu spolu s koordinátorom parlamentu.
 2. Počas každého rokovania sa vedie zápisnica (dátum rokovania, menný zoznam prítomných členov, program schôdze, prerokované problémy, návrhy, podnety, výsledky hlasovania), ktorú zapisuje člen ŠP v spolupráci s koordinátorom ŠP.
 3. Činnosť školského parlamentu  sa bude riadiť podľa štatútu, ktorý bol vypracovaný a schválený členmi školského parlamentu na 1. stretnutí ŠP.
 4. Zmena štatútu, resp. jeho doplnenie je možné vykonať na základe dohody s koordinátormi ŠP a schválení nadpolovičnou väčšinou členov ŠP.

 

Článok 4

 Úlohy člena  školského parlamentu

 1. Člen školského parlamentu je povinný povedať všetko, čo sa dozvedel na parlamente na triednickej hodine vo svojej triede. Na triednickej hodine si po dohode s triednym učiteľom, učiteľkou dohodne pevne stanovený čas, ktorý bude na každej triednickej hodine využívať.
 2. Na každé zasadnutia si člen ŠP nosí zošit (slovník), do ktorého si zapisuje všetko, o čom sa na parlamente rokuje a rieši. Z druhej strany si píšu otázky svojich spolužiakov, ktoré chcú prediskutovať na parlamente.
 3. Zánik členstva v ŠP: vystúpením člena, vylúčením člena z dôvodu neúčasti, alebo iného priestupku, zánikom ŠP.
 4. Člen ŠP sleduje nástenku a webovú stránku parlamentu.
 5. Zapája sa aktívne do činností a aktivít školského parlamentu.
 6. Navrhuje a organizuje akcie školského parlamentu.

 

Článok 5

 Práva a povinnosti školského parlamentu

 1. Členovia ŠP sú volení na dobu jedného školského roku.
 2. Členovia školského parlamentu si na 2. stretnutí volia: predsedu, podpredsedu a zapisovateľa.

      Títo volení členovia ŠP tvoria výbor ŠP. Voľby prebiehajú verejne, priamym hlasovaním.

      Súčasťou každého rokovania školského parlamentu je riešenie pripomienok, ktoré získali členovia ŠP na triednických hodinách.

 

Článok 6

Predseda školského parlamentu

 1. Zasadnutie školského parlamentu zvoláva jeho predseda, ktorý pripravuje v spolupráci s koordinátorkou ŠP program zasadnutia.
 2. Predseda parlamentu má právo dvoch hlasov v prípade rovnosti hlasov.
 3. Mimoriadne zasadnutie školského parlamentu môže zvolať len predseda parlamentu, alebo vtedy, ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov ŠP.
 4. Všetky podnety, pripomienky, návrhy prednesie predseda parlamentu spolu s koordinátorkou riaditeľovi školy.
 5. Predseda školského parlamentu má celkový prehľad o akciách, ktoré parlament pripravuje.
 6. Predseda parlamentu v spolupráci s koordinátorom rozdeľuje úlohy súvisiace s konkrétnymi aktivitami jednotlivým členom ŠP.
 7. Predseda parlamentu v spolupráci s koordinátorom riadi aj jednotlivé príspevky určené na nástenku a na webovú stránku školy.
 8. Vedie členov ŠP k zodpovednému plneniu úloh a k aktivite.

 

Článok 7

Podpredseda školského parlamentu

 1. Pomáha s vytváraním webovej stránky školského parlamentu.
 2. Pomáha predsedovi školského parlamentu s prípravou zasadnutí, tvorbou programu a s ďalšími aktivitami podľa požiadaviek koordinátorky ŠP.
 3. V prípade neprítomnosti predsedu parlamentu vedie zasadnutie parlamentu.

 

Článok 8

Zapisovateľ školského parlamentu

 1. Zapisovateľ pripravuje v spolupráci s koordinátorkou prezenčné listiny a eviduje dochádzku členov ŠP na zasadnutiach.
 2. V spolupráci s koordinátorkou ŠP vypracuje zápisnicu v zmysle bodov programu, ktorý mu predkladá predseda.

 

Článok 9

Záverečné ustanovenia

 1. Štatút školského parlamentu je povinný rešpektovať každý člen ŠP.
 2. Štatút školského parlamentu sa môže meniť a dopĺňať.
 3. Tento Štatút školského parlamentu bol schválený na zasadnutí ŠP dňa 05.10.2023 a týmto dňom vstupuje do platnosti.

 

Predseda ŠP: Samuel Harman 9.A

Podpredseda ŠP: Matej Timák 9.A

Zapisovateľ ŠP: Tomáš Kostilník 9.A

Koordinátorka: Mgr. Júlia Karbulová

Riaditeľ školy: PaedDr. Alexander Fecura

V Humennom dňa 05.10.2023