Spolu múdrejší 3

Publikované: 31. mája 2022

V druhom polroku školského roka 2021/2022 naša škola úspešne završuje projekt SPOLU MÚDREJŠÍ 3, ktorého realizácia prebieha v mesiacoch január až jún. Jeho hlavným cieľom je vytvoriť žiakom podmienky na zlepšenie ich vedomostí a zručností v stanovenom rozsahu na hodinách mimo vyučovania.
Do projektu sa zapojili žiaci dobrovoľne, hlavne tí, ktorí mali o tento projekt záujem po konzultácii s rodičmi. Záujem o doučovanie bol veľký, a preto bolo vytvorených sedem skupín s maximálnym počtom žiakov. Na prvom stupni pracovali žiaci v dvoch skupinách a na druhom stupni bolo vytvorených päť skupín.
Žiakov doučovali kmeňoví učitelia našej školy podľa stanoveného rozvrhu v popoludňajších hodinách. Pedagógovia sa deťom venovali 4 hodiny týždenne, pričom na prípravu mali po dve ďalšie vyučovacie hodiny. Na hodinách bol pre žiakov vytvorený priestor na upevnenie a osvojenie si učiva z daného predmetu, ako aj na precvičenie tém, ktoré boli pre nich problémové.
Pevne veríme, že tento projekt priniesol žiakom ovocie v podobe zlepšených koncoročných známok na vysvedčení a tým splnil svoj cieľ.
Foto:
Mgr. Dominika Laudová
Mgr. Jana Sotáková
Mgr. Dominik Jakubov
PaedDr. Ľubomír Kunáš
Mgr. Tatiana Kunášová
Mgr. Andrea Matuščáková
PhDr. Daniela Kováč
Text:
Mgr. Viera Belančinová
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email