Sociálna pedagogička

Kto je to sociálny pedagóg a ako Vám môže pomôcť?

Sociálny pedagóg je prvá pomoc blízko dieťaťa v škole, keď sa objaví problém, jeho diagnostik a v rámci svojich kompetencií aj terapeut a vychovávateľ, tiež mediátor medzi jeho rodičmi a odborníkmi (psychológ, pediater…), ale tak isto je jeho úlohou dlhodobým pôsobením predchádzať vznikom takýchto problémov (protidrogová prevencia, voľnočasové aktivity, komunitné sedenia v rámci voľnejších hodín)

Rieši mnohé problémy od výchovných ťažkostí, nevhodné správanie v triede, emocionálne a sociálne problémy detí až po delikvenciu.

Sociálny pedagóg pracuje s dieťaťom individuálne aj skupinovo.

Skupinová práca zvyčajne prebieha v triedach, využíva techniky sociálno-psychologických výcvikov a je zameraná na jednej strane na nápravu vzťahov medzi deťmi, reguláciu konfliktov a na druhej na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, na nonkognitívne (mimopoznávacie) schopnosti detí, čiže rozvíja kreativitu, kultivovanosť, socializáciu detí, ich emočnú inteligenciu, sebaponímanie a sebareflexiu či hodnotovú orientáciu.

Individuálne pracuje s deťmi zo sociálne a emocionálne znevýhodneného prostredia, deťmi vyžadujúcimi si špeciálno-pedagogickú, psychologickú, alebo mimoriadnu zdravotnú starostlivosť. Táto práca prebieha v kabinete sociálneho pedagóga, jeho súčasťou je psychodiagnostika, rozhovory s dieťaťom, nácviky a osvojovanie si nových spôsobov správania, sebareflexiu atď. Za spolupráce s rodičom vytvára anamnézu a ponúka ďalšie odporúčania pre rodičov formou poradenstva (ako ďalej pracovať s dieťaťom) alebo vyhľadania odbornej pomoci.

S dieťaťom pracuje na podnet triedneho učiteľa, učiteľa, vychovávateľa, žiakov, zákonných zástupcov alebo si jeho správanie a možné problémy všíma na skupinových sedeniach v triede.

Sociálny pedagóg:

Najčastejšie otázky detí a mladých ľudí, ktoré je možné so sociálnym pedagógom konzultovať a riešiť:

Najčastejšie otázky rodičov, ktoré je možné so sociálnym pedagógom konzultovať a riešiť:

 

Konzultačné hodiny

Utorok od 7:30 h do 8:30 h

 

Kontakt

Mgr. Andrea Hirková, sociálna pedagogička

0918 542 558

 

„Netreba veľmi vychovávať, treba pekne žiť, dieťa sa pridá.“

                                                                       prof. Ivan Štúr, psychológ