Úvod

ZŠ Laborecká 66, Humenné

Vitajte na oficiálnej stránke našej školy, ktorej brány sa po prvýkrát otvorili v roku 1981

Moderné vybavenie

 Ideme s dobou a vieme zaujať Vaše deti. Učiť sa budú v moderných učebniach s digitálnou technikou pomocou notebookov, počítačov, tabletov či mobilov.

Učiteľský zbor

Pre úspech žiakov je zásadná osobnosť učiteľa. V našom tíme nájdete empatických, tvorivých, trpezlivých i motivujúcich učiteľov. Jednoducho mix pre každú povahu.

Po škole

 Pre mladších pripravujú vychovávateľky v školskom klube detí zmes nápaditých a šikovnosť rozvíjajúcich aktivít. To všetko však až po chutnom obede v našej žltooranžovej školskej jedálni. Bohatá krúžková činnosť v centre voľného času je ako stvorená pre rozvoj talentov každého smeru.

Video

Prehrať video

O nás

Ponuka ZŠ Laborecká pre deti z mesta a okolia

Škola poskytuje priestor všestrannému rozvoju svojich žiakov. Špecializácia od ranného veku nie je podľa odborníkov pre deti prospešná. Počas vzdelávania v škole bude mať dieťa dostatok príležitostí a možností vybrať si, k čomu bude neskôr inklinovať. My chceme, aby bol pohybovo šikovný, vedel logicky rozmýšľať, tvoriť, aby bol manuálne i umelecky zdatný.

V každej triede je dataprojektor, v takmer každej aj interaktívna tabuľa. Na vysokej úrovni sú vybavené odborné učebne informatiky, jazykov a chemicko-biologická, školská kuchynka, k dispozícii majú žiaci skleník i školskú dielňu. Na telesnú výchovu sú určené dve telocvične, hokejbalové ihrisko, multifunkčné ihrisko a bežecká dráha.

Žiaci majú k dispozícii priestrannú, moderným nábytkom vybavenú školskú jedáleň. V prípade požiadaviek a zdravotnej indikácie sú im podávané diétne jedlá.

Školský klub detí pracuje s deťmi 1. – 5. ročníka. Otvorený je od skončenia vyučovania do 16.30 h. Pred začiatkom vyučovania môžu žiaci prísť do školy už od 6.30 h. ŠKD sa zameriava sa najmä na výchovnú zložku, rozvíja vzťahy medzi deťmi s podporou sociálneho pedagóga. Neoddeliteľnou súčasťou sú záujmové činnosti, zamerané najmä na šport a tanec.

Záujmovú činnosť v krúžkoch uskutočňujeme vo vlastnom centre voľného času. Vedúcimi krúžkov sú naši pedagógovia i externí vedúci z radov odborníkov. Obrovský záujem je o hokejbal, vysokú úroveň má letecko-modelársky krúžok, strelecký, basketbal a kickbox. Najväčší počet našich žiakov navštevuje futbalový krúžok. Mladší žiaci majú obľúbený najmä počítačový a tvorivý krúžok.

V súčasnosti je samozrejmosťou anglický jazyk, ktorý sa deti učia od 1. ročníka. Od siedmeho ročníka sa k tomu pripája ruský alebo nemecký jazyk.

Triedy nie sú naplnené na maximálnu povolenú úroveň. Nižší počet žiakov v triedach umožňuje individuálny prístup učiteľa k žiakom a prispôsobenie tempa sprístupňovania učiva.

Máme aj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Prijatie takéhoto žiaka závisí od stupňa zdravotného postihnutia, každú takúto požiadavku riešime individuálne. Pokiaľ nejde o ťažšie pohybové zdravotné postihnutie (bezbariérové je len prízemie, ďalšie dve poschodia nie), nie je s integráciou žiakov so ŠVVP žiaden problém. K dispozícii máme aj inkluzívny podporný tím v zložení školská špeciálna pedagogička a traja pedagogickí asistenti. Zvýšenú starostlivosť venujeme aj žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Dopravné je dotácia ministerstva školstva tým deťom, ktoré navštevujú tzv. spádovú školu z obce, kde základná škola nie je. Ktorá škola je spádová pre ktorú obec určilo mesto Humenné. Naša škola žiaľ nie je spádová pre žiadnu obec.

V snahe vyjsť v ústrety budúcoročným prvákom poskytneme dopravné v nasledujúcom školskom roku deťom, ktoré nastúpia do prvého ročníka a budú dochádzať z niektorej z okolitých obcí z iných, nie štátnych prostriedkov.

Galéria