Informácie k zápisu

 • Zápis do prvého. ročníka základnej školy pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční 4. apríla 2023 od 9:00 do 16:00. Ak Vám to z rôznych dôvodov nevyhovuje, zapísať dieťa môžete kedykoľvek do 30. 4. 2023.
 • Rodičia sú povinní zapísať do školy dieťa, ktoré do 31. 8. 2023 dovŕši 6 rokov veku.
 • Zápis rodičia vykonajú:

          a) elektronicky vyplnením elektronickej prihlášky, ku ktorej prístup nájde na www.zslaborecka.sk v záložke Zápis do 1. ročníka; takto podanú prihlášku je ešte potrebné

          podpísať obidvoma rodičmi v termíne zápisu, resp. do 30.4.2023, alebo

          b) vypísaním tlačeného formulára prihlášky v škole v čase termínu zápisu, resp. do 30.4.2023.

 • Riaditeľ školy, resp. ním poverený zamestnanec preberie od rodičov vytlačenú a podpísanú elektronickú prihlášku, resp. mu poskytne tlačivo prihlášky na vypísanie.
 • Základná škola pri zápise vyžaduje tieto údaje o dieťati:
  1. meno a priezvisko,
  2. dátum a miesto narodenia,
  3. rodné číslo,
  4. národnosť,
  5. štátna príslušnosť,
  6. adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava v meste trvalého pobytu,
  7. materinský jazyk,
  8. fyzické a duševné zdravie,
  9. rozhodnutia týkajúce sa výchovy a starostlivosti.
 • O zákonných zástupcoch dieťaťa potrebujeme vedieť:
  1. titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko
  2. adresu bydliska a druh pobytu,
  3. kontakt na účely komunikácie,
  4. dosiahnuté vzdelanie.
 • Okrem toho zisťujeme:
  1. či bude dieťa navštevovať školský klub detí (či potrebujete ranné schádzanie) a stravovať sa v školskej jedálni (či potrebuje diétnu stravu),
  2. či bude dieťa navštevovať etickú výchovu alebo náboženstvo (na výber rímskokatolícke, gréckokatolícke, pravoslávne)
  3. či je rodina v hmotnej núdzi
 • Rodičia poskytnú k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a svoj občiansky preukaz.
 • Škola zapíše dieťa, ktoré v čase nástupu do 1. ročníka dovŕši 6 rokov a dosiahne školskú spôsobilosť.
 • Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (spádová škola). Žiak však môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.
 • Ak sa rodič rozhodne pre základnú školu mimo svojho školského obvodu, nemusí túto skutočnosť oznamovať základnej škole, ktorá sa nachádza v jeho školskom obvode. Uvedené informácie si vymieňajú medzi sebou riaditelia príslušných škôl a zriaďovateľ.
 • Dieťa je do základnej školy prijaté dňom prevzatia rozhodnutia o prijatí rodičmi.
 • Rozhodnutie o prijatí na povinnú školskú dochádzku bude rodičom, resp. zákonným zástupcom žiaka doručené do elektronickej schránky, osobne si ho prevezmú, resp. im bude zaslané písomne poštou na doručenku