Európsky deň jazykov

26. september sa každoročne oslavuje ako Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001.

Dôvodom, prečo je jeden deň v kalendári venovaný jazykom, je potreba upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov a podpora rozvoja viacjazyčnosti.

Pri príležitosti tohto dňa si žiaci 7.A, 8. A a 9. A  na hodinách ruského jazyka spolu s pani uč. Belančinovou pripravili rôzne aktivity, besedy o tom, prečo je tento deň taký dôležitý. Žiaci si uvedomujú, že bez ohľadu na vek, je potrebné učiť sa a v konečnom dôsledku ovládať cudzie jazyky. Sú presvedčení, že jazyková rozmanitosť sa dá vyjadriť aj umeleckou činnosťou, čo dokazujú ich krásne výtvarné práce – koláže, maľby.

V rámci anglického jazyka sme si Európsky deň jazykov pripomenuli tým, že sme pripravili pre žiakov  II. stupňa aktivity zamerané na zvýšenie povedomia o nevyhnutnosti ovládať cudzie jazyky. Vybraní žiaci si zmerali svoje sily najskôr vo vedomostnom kvíze, ktorého cieľom bolo priblížiť žiakom reálie a kultúru rôznych európskych krajín. V druhej časti žiaci spoločne vytvárali plagát, v ktorom mali využiť názvy európskych krajín na dotvorenie loga EDL. S týmito úlohami žiakom pomáhali aj p. učiteľky Lendáková a Karasová.

Na hodinách nemeckého jazyka, pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, žiaci 9. A triedy s p. učiteľkou Natašou Coraničovou zhotovovali projekty na tému: ,,Nemecky hovoriace krajiny.“

Odkaz tohto dňa – nevyhnutnosť učiť sa cudzie jazyky ostal vo vedomí žiakov.

V. Belančinová

« 1 z 3 »

Comments are closed.