Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 28.11.2017  sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku.

Cieľom olympiády je vyhľadávať talenty, zmerať si vedomosti, rozširovať jazykové schopnosti a zvyšovať záujem žiakov o štúdium nemeckého jazyka.

Olympiáda pozostáva  z dvoch častí.

V písomnej časti sa preverujú jazykové zručnosti počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, znalosť gramatických javov a slovnej zásoby.

Ústna časť pozostáva z opisu obrázka a konverzácie na danú tému.

Hodnotila sa jazyková úroveň, komunikatívnosť a plynulosť vyjadrovania.

V kategórii 1B súťažili štyria žiaci:

Výsledky : podľa úspešnosti

  1. Nina Peláková 9.A
  2. Jana Chalachanová  8.A
  3. Miriama Židziková 8.A
  4. Martin Macko 8.A

Chcela by som aj naďalej vyhľadávať talenty a vzbudzovať u žiakov záujem o nemecký jazyk, pretože jeho využitie v rámci geografickej polohy Slovenska a ponúk práce v nemecky hovoriacich krajinách je nesmierne veľké.

 

Mgr. Nataša Coraničová

Comments are closed.