Inkluzívny tím

Publikované: 25. marca 2024

Inkluzívny tím

 

Od septembra školského roka 2023/2024  v rámci národného projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3 pôsobí v škole inkluzívny tím pozostávajúci zo školskej špeciálnej pedagogičky a pedagogických asistentov.

 

Narastajúci počet žiakov s poruchami učenia, aktivity a pozornosti a žiakov s poruchou autistického spektra znamená zmeny pre všetkých zúčastnených na vzdelávacom procese. Aby sme túto zmenu dokázali zvládnuť čo najlepšie, snažíme sa poskytnúť podporu pre žiakov v triedach, učiteľom aj formou personálneho posilnenia.

 

Inkluzívny tím sa venuje nie len žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale v duchu inklúzie všetkým žiakom. Cieľom inkluzívneho tímu nie je len vzdelávanie žiakov, ale aj ich emocionálne prežívanie, spoločné vzťahy, vzájomné akceptovanie a rešpekt medzi nimi. Školská špeciálna pedagogička pracuje individuálne, aj skupinovo so žiakmi jednotlivých tried, hravou formou optimalizuje sociálnu klímu triedy, prostredníctvom aktivít eliminuje možný výskyt šikany na škole. Pedagogickí asistenti sú prítomní v triede pri žiakoch na základe písomného odporúčania z poradenského centra a koordinujú činnosť, v prípade potreby pracujú aj s inými žiakmi podľa dohody s vyučujúcimi. Spoločne sa snažíme pomáhať dosahovať lepšie výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese, podporovať formovanie medziľudských vzťahov medzi žiakmi.

 

     

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email