Projektový šprint

Projektový šprint prinesie ZŠ Laborecká v Humennom impulz k získavaniu nových a rozvíjaniu existujúcich digitálnych kompetencií u učiteľov a následne aj žiakov. Na škole už niekoľko rokov pracujú na komplexnom rozvoji digitálnych zručností, či už v oblasti profesijného zapojenia, využívania digitálnych zdrojov, vyučovania, digitálneho hodnotenia, ale aj v oblasti podpory rozvoja digitálnych kompetencií žiakov.
Riaditeľ školy, PaedDr. Alexander Fecura, považuje za najdôležitejšie zvýšenie úrovne digitálnych kompetencií učiteľov podľa Európskeho rámca digitálnych kompetencií pedagógov DigCompEdu. To je v súčasnosti nutnosť, bez ktorej je ďalší rozvoj školstva nepredstaviteľný. Predpokladané zlepšenie digitálneho vybavenia bez ovládania digitálnych kompetencií by bolo veľmi neefektívne, možno povedať zbytočné.
V snahe naďalej zlepšovať vzdelávací proces si v rámci Projektového šprintu stanovila základná škola dva ciele:
➡ zintenzívniť aktivity smerujúce k rozvoju digitálnych zručností učiteľov a
➡ zvýšiť priemerné zapojenie digitálnych nástrojov do výučby z 30 na 50 percent.
Projektový tím, ktorý je hybnou silou všetkých aktivít, pracuje v zložení: PaedDr. Alexander Fecura, riaditeľ a školský digitálny koordinátor, učiteľky Mgr. Andrea Matuščáková, Mgr. Jana Sotáková (obe 1. stupeň), Mgr. Lenka Savková Andrášiová (2.stupeň).

Aby v stanovenom čase dokázali učitelia splniť stanovené ciele, od expertov ministerstva školstva, Inštitútu vzdelávacej politiky a Svetovej banky očakávajú členovia školského tímu odborné rady a sprístupnenie najefektívnejších metód, ktoré sa osvedčili aj v iných krajinách.
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email