Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov

 

 

Základná škola, Laborecká 66, Humenné realizuje národný projekt

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

Trvanie projektu: december 2020-august 2022

ITMS: 312011Y720

Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk       www.minedu.gov.sk

Základná škola Laborecká 66 je zapojená do Národného projektu ,,Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“

O projekte:

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU) a členov inkluzívnych tímov.

Cieľovou skupinou národného projektu sú všetky školy zaradené do siete škôl a školských zariadení v SR (t. j. štátne, cirkevné aj súkromné školy) a deti/žiaci, ktoré/ktorí tieto školy navštevujú.

Kód projektu v ITMS:  312011Y720

Obdobie realizácie: 01.12. 2021 – 31. 08. 2022

Ciele:

  • implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách,
  • vytvoriťpredpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov,
  • zvýšiťinkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

Personálne zabezpečenie inklúzie:

Pedagogickí a odborní zamestnanci:

  • pedagogickí asistenti alebo asistenti učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením
  • sociálni pedagógovia
  • školskí špeciálni pedagógovia
  • školskí psychológovia

Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email