Inovatívne prvky

Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách

V školskom roku 2021/2022 je naša škola zapojená do vzdelávacieho programu „Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách“. Prostredníctvom tohto projektu máme možnosť rozvíjať kľúčové kompetencie, ako napr. plánovanie, či budovanie vzťahov, ktoré sú potrebné pre ďalší profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov. Formou a obsahom sa vzdelávací program sústredí na rozvoj kľúčových kompetencií, ako napríklad spolupráca a budovanie vzťahov na interdisciplinárnej úrovni, rešpektujúcu a cielenú komunikáciu, zručnosti v nenásilnej komunikácií, schopnosť poskytovať spätnú väzbu, facilitáciu a schopnosť efektívneho plánovania v oblasti kariérovej výchovy a jej štruktúry v rámci vzdelávacích osnov.

Témy a obsah vzdelávania

  • Kariérová výchova v meniacom sa svete
  • Cielená a rešpektujúca komunikácia
  • Spolupráca a budovanie vzťahov
  • Tvorivé metódy v kariérovej výchove a poradenstve
  • Plánovací proces a vytváranie koncepcie v kariérovej výchove
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email