eduRoma

Názov projektu: CTeachers – Critically Thinking, Culturally Sensitive & Conscious Teachers

Trvanie projektu: 1.9.2020 – 28.2.2022

Projekt „CTeachers“ reaguje na dlhodobo neriešenú situáciu škôl, v poskytovaní poradenstva a kvalitnej prípravy učiteľov na predchádzanie diskriminácii vo vzdelávaní. Cieľom projektu je prostredníctvom prepájania formálneho a neformálneho systému ďalšieho vzdelávania učiteľov podporiť systemizáciu kvalitného poradenstva učiteľom, predchádzať segregácii vo vzdelávaní a zvyšovať kvalitu vzdelávania na Slovensku. Projekt podporuje vnútornú kapacitu štátnych a akademických inštitúcií realizáciou vzdelávacieho a poradenského programu šitého na mieru poradcom, učiteľom a metodikom tak, aby vo vlastnej praxi a ako budúci lektori efektívne predchádzali zlyhaniam v školstve.

Primárnou cieľovou skupinou vzdelávania sú učitelia z praxe, metodici a poradcovia učiteľom v oblasti profesijného rozvoja, pracujúci v regiónoch s najvyšším podielom školskej neúspešnosti detí a mládeže. Práve v takýchto regiónoch sa najčastejšie stretávame s dôsledkami zlyhávania vzdelávacieho systému v schopnosti prekonávať sociálne nerovnosti, čoho výsledkom je segregácia, školské zlyhávanie detí a mladých ľudí a v konečnom dôsledku zlyhávania učiteľov. V systéme vzdelávania neexistuje orgán, ktorý by zabezpečoval cielenú pomoc vzdelávateľom v takejto situácii.

Predbežné témy vzdelávacích modulov:

I. Scitlivovanie, predchádzanie a eliminácia rasizmu a stereotypom voči menšinám prostredníctvom analýzy vzdelávacích potrieb a diagnostických metód

II. Profesijný rozvoj učiteľov – poradenské stratégie v práci so znevýhodnením a osobnostný rozvoj učiteľa

III. Inklúzia vo vzdelávacom systéme, rovnosť príležitostí, rozvoj interkultúrnych kompetencií – práca so znevýhodnením, medzigeneračné učenie

IV. Rozvoj kritického myslenia

V. Význam podnetného vzdelávacieho prostredia – trendy v prístupe k deťom a mládeži prostredníctvom vzdelávania

VI. Multikultúrne kompetencie, kultúrne scitlivovanie, práca s rozmanitosťou vo vzdelávacom prostredí prostredníctvom školskej mediácie

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email