Na Laboreckej úspešne spolu

Stručný opis projektu

Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup žiakov ZŠ Laborecká 66 Humenné ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výchovno-vzdelávacie výsledky a kompetencie týchto žiakov.

Pedagogickí asistenti a inkluzívny tím, vytvorený s podporou projektu bude mať za úlohu spoločne s pedagogickým kolektívom venovať zvýšenú pozornosť žiakom zo špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, najmä zo sociálne málo podnetného prostredia a pomáhať im čo najviac eliminovať negatívny vplyv toho prostredia na ich výchovno-vzdelávacie výsledky v škole. Pomôžu im zapojiť sa do riadneho vyučovacieho procesu a umožniť im získavať vedomosti a zručnosti odstraňovaním bariér, ktoré im vytvára sociálne prostredie, v ktorom žijú. Naučia ich systematickému prístupu k plneniu si školských povinností. Využijú na to aj vplývanie na ich trávenie voľného času po vyučovaní. Ich snaženie podporí tiež práca s rodičmi, resp. zákonnými zástupcami žiakov prostredníctvom rodičovských združení. Pre čo najväčšie využitie synergického efektu bude nevyhnutné zapojiť do činnosti všetkých učiteľov a využiť ich skúsenosti z práce so žiakmi z rozličného prostredia.

V rámci projektu sú naplánované tri hlavné aktivity – Pomoc pri výchove a vzdelávaní žiakov so ŠVVP, Skvalitňovanie vzťahov rodiny a školy a Špeciálno-pedagogická starostlivosť o žiakov. Aktivity realizuje inkluzívny tím v zložení školská špeciálna pedagogička a sociálna pedagogička a dve pedagogické asistentky. Spočívajú začlenení žiakov so ŠVVP a žiakov zo SZP a v zlepšení ich vyučovacích výsledkov. To budeme dosahovať individuálnym prístupom ku žiakom, pomocou zo strany asistentiek, doučovaním v popoludňajších hodinách a neformálnym vzdelávaním v školskom klube detí a počas záujmových aktivít. Problémové situácie bude riešiť špeciálna pedagogička individuálnou a skupinovou prácou so žiakmi začlenenými do projektu, ale aj prácou s celou triedou, ktorej súčasťou sú začlenení žiaci. Dôležitú úlohu špeciálnopedagogickej intervencie tvoria aj rozhovory so žiakom, ktoré majú posilniť vzťah špeciálneho pedagóga a žiaka na základe dôvery, stimulovať aktivitu a snahu dieťaťa  a súčasne ho motivovať do ďalšej práce. Inkluzívny tím je zároveň poradcom a pomocníkom triednych i predmetových učiteľov pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP a zo SZP. S predmetovými vyučujúcimi vytvára každoročne individuálny vzdelávací plán z predmetu, do ktorého sa premietajú špecifické problémy žiaka vyplývajúce z jeho diagnózy a priebežne s nimi konzultuje prípadné zmeny v ňom. Vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva žiakom zo ŠVVP a z MRK a ich rodičom.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Comments are closed.