ZŠ Laborecká pred novými výzvami

súčasnosti má 10 tried, odborné učebne výtvarnej a hudobnej výchovy, chémie, anglického jazyka, 2 počítačové učebne, učebňu spoločenských vied, a školskú knižnicu. Oslovili sme riaditeľa školy PaedDr. Alexandra Fecuru, aby nám v krátkom rozhovore priblížil plány školy na ďalšie obdobie.

Škola má bohatú históriu a patrí medzi dôležité články vzdelávacích inštitúcií v meste. Ako by ste zhodnotili posledných päť rokov jej pôsobenia?

Posledných 5 – 7 rokov sme sa zamerali na rozvoj v materiálno-technickej oblasti. Takmer do každej triedy sa dostala interaktívna tabuľa s príslušenstvom, naši žiaci dostali nové školské lavice a stoličky. Na prvom stupni boli zrekonštruované sociálne zariadenia. V školskej jedálni pribudli nové stoly a stoličky, školská kuchynka bola vybavená modernými kuchynskými strojmi. Boli inovované učebné pomôcky vo všetkých kabinetoch. Momentálne finišujeme s rekonštrukciou troch odborných učební – jazykovej, chemicko-biologickej a učebne informatiky. Chceme to stihnúť do septembra, tj. do začiatku ďalšieho školského roka. Verím, že zlepšenie podmienok na vzdelávanie sa prejaví aj na skvalitnení výchovno-vzdelávacieho procesu.

Pandémia Covid-u výrazne zasiahla do chodu všetkých škôl? Ako ste sa popasovali u vás s dištančnou výučbou a čo boli najväčšie výzvy?

Bola to úplne nová a hlavne neočakávaná situácia. Jeden deň popoludní sme sa dozvedeli, že na druhý deň už neučíme prezenčne. A museli sme to okamžite riešiť. S odstupom času konštatujem, že sme to zvládli veľmi dobre. Učitelia, žiaci, ale i rodičia v priebehu niekoľkých dní nabehli na online vzdelávanie.  Všetci sme potrebovali zvládnuť digitálne nástroje a digitálne učebné zdroje. Chcem podotknúť, že hlavne rodičia zareagovali na vzniknutú situáciu výborne tým, že zabezpečili svojim deťom adekvátne počítačové vybavenie. Určite to nebolo z finančného hľadiska jednoduché. I preto im patrí moja vďaka. V niekoľkých prípadoch sme v rámci našich možností vypomohli notebookom či tabletom i my. Časti žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia sme však museli doručovať úlohy v podobe tlačených pracovných listov, čo v podmienkach lockownu nebolo vôbec jednoduché. Tu nám neoceniteľnú pomoc poskytla vedúca Komunitného centra na Podskalke. Kolegyne a kolegovia okrem online vyučovania poctivo každý týždeň pracovné listy pripravovali. Spomínam si, ako jedna z našich kolegýň hrdinsky, v najväčšej snehovej kalamite, vlastným autom prevážala vypracované testy do školy, pričom niekoľkokrát zapadla do záveja a len vďaka ochote okoloidúcich svoju misiu splnila.

Momentálne to vyzerá optimisticky, t. j. nový školský rok, dúfame, že už začne v štandardnom, prezenčnom režime. Čo bude potrebné stihnúť cez leto, aby sa výučba naštartovala v septembri bez problémov?

Dovolím si nezdieľať váš optimizmus. Obávam sa, že nás čaká repríza tejto jesene. Cez prázdniny dostanú žiaci i učitelia bojovú úlohu oddychovať. A od septembra sa určite okrem riadneho plnenia učebných osnov zameriame na prípravu prípadnej tretej vlny a následného dištančného vyučovania. Radi by sme ešte viac pomohli technikou viacdetným, či menej solventným rodinám, aby bolo pre nich online vzdelávanie prístupnejšie. Škola začne realizovať Akčný plán digitálnej excelentnosti, ktorý teraz dokončujeme a realizácia ktorého nám pomôže dostať našu školu na vyššiu úroveň vo využívaní informačno-komunikačných technológií, vo zvládaní digitálnych kompetencií a vôbec v premene školy na digitálnu školu novej doby.

Školský rok 2021 / 2022 sa bude vo vašej škole niesť v duchu 40. výročia jej založenia. Plánujete v tomto kontexte pripraviť pre študentov, pedagógov alebo rodičov niečo špeciálne?

Určite. Zatiaľ si detaily necháme pre seba, všetci sa však majú na čo tešiť. Neplánujeme honosné oslavy, chceme si pripomenúť zaujímavé míľniky v histórii školy, osobnosti súčasného verejného života, ktoré svoje prvé vedomosti získavali v našej škole, či vyjadriť uznanie pedagógom, ktorí vytvárali charizmu našej školy.

Pomaly sa blíži záver školského roku, čo by ste odkázali vašim žiakom, prípadne všetkým Humenčanom?

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí aj napriek problémom zachovali našej škole priazeň. Od nášho zriaďovateľa – mestu Humenné, poslancom mestského zastupiteľstva,  rodičom, bývalým žiakom či kolegom. Taktiež  ľuďom, ktorí tvoria súčasnosť školy – pedagógom, nepedagogickým zamestnancom a rodičom. A samozrejme našim žiakom, ktorí tvoria dušu školy a na ktorých sme pyšní. V mene všetkých kolegov pripájam odkaz, že nová vizuálna identita školy so sebou prinesie lepšie výchovno-vzdelávacie výsledky, nové nápady, spokojnosť žiakov i rodičov a zaujímavejšie učenie v príjemnejšom prostredí.

ZŠ Laborecká sa mení, a mení sa určite k lepšiemu. Ku kvalitnejšej škole, v ktorej svoje prvé riadky napíšu ešte mnohí žiaci. V jej plánoch úprimne držíme celému pedagogickému zboru palce a pánovi riaditeľovi ďakujeme za čas, ktorý si na nás našiel. Všetko dobré Laborecká J. Pre viac informácii o škole – www.zslaborecka.sk.

Comments are closed.