Uvoľnenie režimu prevádzky školy.

V zmysle rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a mesta Humenné ako nášho zriaďovateľa sa upravuje režim prevádzky Základnej školy Laborecká 66 Humenné nasledovne:

Od 15.6.2020

 • deti v školskom klube detí budú rozdelení na dve skupiny; žiaci 1. a 2. ročníka (vychovávateľka Šibová), žiaci 3. a 4. ročník (vychovávateľka Hirková)
 • prevádzka ŠKD je do 16:30 h
 • meranie teplotz nebude povinné, bude sa merať náhodne, občasne
 • na obed idú všetci žiaci po 4. vyučovacej hodine
 • žiaci sa v interiéri a exteriéri školy pohybujú bez rúšok
 • platí povinnosť predložiť pri prvom nástupe do školy, resp. ak prerušenie dochádzky trvalo viac ako tri dni Vyhlásenie rodiča o zdravotnom stave dieťaťa
 • priestory školy budú cudzím osobám vrátane rodičov naďalej neprístupné
 • dezinfekcia osôb a priestorov sa realizuje bezo zmien

Od 22.6.2020

 • škola sa otvára aj pre žiakov 6. – 9. ročníka
 • rodič v termíne do 15.6.2020 informuje triedneho učiteľa o tom, že jeho dieťa nastúpi alebo nenastúpi do školy a bude alebo nebude sa zúčastňovať školského stravovania
 • žiak alebo jeho zákonný zástupca predloží pri vstupe do školy pri prvom nástupe Vyhlásenie rodiča o zdravotnom stave dieťaťa; bez vyplneného a podpísaného Vyhlásenia nebude žiak do školy vpustený
 • žiaci 6. – 9. ročníka sa budú učiť podľa upraveného redukovaného rozvrhu, ktorý bude uverejnený na Edupage
 • vyučovanie bude zamerané na vyhodnotenie učenia sa z domu, zopakovanie si hlavného učiva formou diskusie (bez skúšania, písomiek a známkovania)
 • súčasťou vyučovania bude výchovný koncert, branno-športový deň, odovzdávanie a preberanie učebníc a iné zážitkovo-poznávacie aktivity
 • na obed idú žiaci 6. – 9. ročníka po 5. vyučovacej hodine
 • priestory školy budú cudzím osobám vrátane rodičov naďalej neprístupné
 • dezinfekcia osôb a priestorov sa realizuje bezo zmien

Vyhlásenie o zdravotnom stave

Comments are closed.