Oznam o prerušení prevádzky

Ústredný krízový štáb v súvislosti s epidémiou spôsobenou koronavírusom prijal zásadné opatrenia, ktoré sa dotknú aj našej školy. V súlade s týmito opatreniami bude Základná škola Laborecká 66 Humenné zatvorená v dňoch 16. marca – 29. marca 2020.

Škola bude teda zatvorená okrem dnešného a zajtrajšieho dňa aj nasledujúce dva týždne. Vyučovanie sa začne najskôr 30. marca 2020.

Keďže ide o dlhé obdobie, učitelia budú priebežne zabezpečovať vzdelávanie žiakov formou e-learningu, či už prostredníctvom portálu bezkriedy.sk, cez Edupage a pod. K tomu je potrebné mať zo strany žiakov aktívny prístup do uvedených portálov. Preto Vás, vážení rodičia, prosíme o súčinnosť pri prípadných problémoch s prístupovými údajmi, ktoré budú riešiť triedni učitelia a vedenie školy.

Tiež by nám veľmi pomohlo, keby sme mali na všetkých rodičov e-mailové kontakty. Skvalitnila a spružnila by sa tým informovanosť cez Edupage, ktorá je v súčasnej hektickej dobe veľmi dôležitá. Rodičia, ktorých mailovou adresou doteraz nedisponujeme, ju môžu poslať na riaditel@zslaborecka.sk.

Zároveň Vás prosíme o kontrolu dodržiavania disciplíny v ochrane pred epidémiou u detí (tráviť čas väčšinou doma, posilňovať imunitu atď.). Veríme, že prijaté opatrenia budú mať priaznivý efekt a po prerušení výučby sa budeme môcť všetci v zdraví opäť stretnúť v škole.

Comments are closed.