Pozitívne vzťahy v školskom klube detí

Školský klub detí patrí k neoddeliteľnej súčasti výchovno-vzdelávacej činnosti školy, nakoľko deti v ňom prežívajú podstatnú časť dňa,  vytvárajú si vzájomné vzťahy so spolužiakmi, učia sa komunikovať nielen s rovesníkmi, ale aj s dospelými a byť tolerantnými k sebe navzájom.  Významnú úlohu zohráva školský klub aj pri  realizovaní efektívnej prevencie násilia a šikany. Pri eliminácii týchto sociálno-patologických javov je veľmi rozhodujúce vytvoriť v školskom prostredí dobré vzájomné vzťahy. Prostredníctvom preventívnych aktivít: „Predmet vo vrecúšku“ a  „Výmena miesta“ , som upriamila pozornosť na budovanie pozitívnych vzťahov v triede, stlmenie kolektívu a najmä na rozvoj prosociálneho správania. Aj vďaka týmto preventívnym aktivitám a v neposlednom rade aj aktivite všetkých žiakov, sme spolu zažili krásny deň.

Mgr. Júlia Karbulová

školská špeciálna pedagogička

Comments are closed.