O projekte

Základná škola Laborecká 66 je zapojená do Národného projektu ,,Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“

O projekte

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov, ktorý realizuje naša škola významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany školskej špeciálnej pedagogičky a pedagogického asistenta.

Kód projektu v ITMS:  312011Y720

Obdobie realizácie: 01.12. 2020 – 31. 08. 2022

Ciele projektu:

  • implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v základnej škole,
  • vytvoriťpredpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov žiakov,
  • zvýšiťinkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu pre všetky deti.

Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk    www.minedu.gov.sk

Comments are closed.