Inkluzívny tím

Každý iný – všetci rovní

Inkluzívny tím sa podieľa na zabezpečovaní špeciálnej starostlivosti každého žiaka individuálne, adekvátne jeho špeciálno-pedagogickým potrebám. Náš inkluzívny tím je zložený zo školského špeciálneho pedagóga a troch pedagogických asistentov.

 Kto je pedagogický asistent

Pedagogický asistent je pedagogický zamestnanec školy, ktorý pracuje v súčinnosti s učiteľom a školskou špeciálnou pedagogičkou v triedach, ktoré navštevujú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pedagogický asistent sa žiakovi v priebehu vyučovacieho procesu venuje individuálne. Vysvetľuje mu preberané učivo, pomáha mu pri vypracovaní úloh a rovnako ho usmerňuje pri písaní testov a písomných prác. V písaní sa asistent učiteľa zameriava na prekonávanie ťažkostí žiaka s grafomotorikou, vykonáva uvoľňovacie cviky, ktoré sú zamerané na jemnú motoriku. Asistent sa snaží žiakovi vytvoriť pokojnú pracovnú atmosféru, uplatňuje vo vyučovaní multisenzoriálny prístup. Pomáha žiakovi na vyučovaní využívať kompenzačné pomôcky. Asistent učiteľa pomocou adekvátnych výchovných metód motivuje a vychováva žiakov. Vo svojej práci sa asistent učiteľa snaží uplatňovať najmä prosociálny výchovný štýl, pre ktorý sú charakteristické nasledovné výchovné zásady:

  • vytvoriť z triedy výchovné spoločenstvo,
  • prijať dieťa také, aké je a prejaviť voči nemu priateľské city,
  • pripisovať deťom pozitívne vlastnosti, najmä prosociálnosť,
  • formulovať jasné a splniteľné pravidlá • na negatívne javy zareagovať pokojným poukázaním na ich dôsledky,
  • využívať povzbudzovanie ako osvedčený výchovný prostriedok,
  • odmeny a tresty používať opatrne,
  • zapojiť do výchovného procesu aj rodičov.

Pedagogickí asistenti:

Mgr. Matúš Flimel,
kontakt: matus.flimel@zslaborecka.sk

Bc. Ivana Kovaľová,
kontakt: ivana.kovalova@zslaborecka.sk

Alexandra Volochová,
kontakt:  alexandra.volochova@zslaborecka.sk

Comments are closed.