Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Júlia Karbulová

Kontakt: julia.karbulova@zslaborecka.sk

Konzultačné hodiny:

streda od 13:30 h – 15:30 h

Termín na konzultáciu si rodičia môžu dohodnúť aj podľa potreby. Témou takýchto stretnutí býva výmena skúseností rodiča a učiteľa a hľadanie spoločného postupu pri edukačnom pôsobení na dieťa a pri zdolávaní jeho špecifických problémov. Dôležitou súčasťou spolupráce s rodičom je aj kompletizácia príslušnej dokumentácie a posilnenie sebavedomia rodiča v jeho náročnej úlohe podporovať vzdelávanie dieťaťa so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami.

Kto je školský špeciálny pedagóg?

Školský špeciálny pedagóg je pedagogický zamestnanec, ktorý sa priamo podieľa na výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP). Špeciálna výchovno-vzdelávacia potreba je požiadavka na úpravu podmienok (obsahu, foriem, metód, prostredia a prístupov) vo výchove a vzdelávaní pre žiaka. Môže vyplývať zo zdravotného znevýhodnenia alebo nadania alebo vývinu žiaka v sociálne znevýhodnenom prostredí.

Podieľa sa na vypracovávaní individuálneho vzdelávacieho programu. V procese vyučovania poskytuje žiakovi individuálne špeciálno-pedagogické, terapeutické a rehabilitačné služby. Poskytuje konzultácie, rady a informácie ostatným pedagogickým a odborným zamestnancom školy i rodičom žiaka. Podľa potreby spolupracuje s ostatnými poradenskými inštitúciami, predovšetkým s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, centrom pedagogicko- psychologického poradenstva, prípadne aj s lekármi. Každý začlenený (integrovaný) žiak musí byť pravidelne sledovaný psychológom a špeciálnym pedagógom z príslušného poradenského zariadenia, prípadne vedený v lekárskej starostlivosti. Celkový priebeh vyučovacieho procesu zabezpečuje triedny učiteľ, školská špeciálna pedagogička a pedagogickí asistenti.

 

 

 

Kto sú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami?

 

-žiaci so zdravotným znevýhodnením:

-žiaci so zdravotným postihnutím (mentálnym, telesným, zrakovým, sluchovým postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami, s viacnásobným postihnutím),

-žiaci chorý alebo zdravotne oslabený, žiak s vývinovými poruchami (poruchami aktivity a pozornosti, s vývinovou poruchou učenia, s poruchou správania, okrem detí umiestnených do špeciálnych výchovných zariadení na základe rozhodnutia súdu),

-žiaci s nadaním,

-žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Ktoré sú najčastejšie špecifické vývinové poruchy učenia?

Dyslexia – špecifická porucha čítania – pri čítaní si dieťa zamieňa tvarovo, zvukovo podobné hlásky, prehadzuje, pridáva, vynecháva hlásky, nerozumie prečítanému textu.

Dysortografia – špecifická porucha pravopisu – pri písaní dieťa vynecháva, pridáva, prehadzuje písmená, zamieňa tvarovo a zvukovo podobné písmená, nerozlišuje tvrdé a mäkké slabiky, nerozlišuje krátke a dlhé samohlásky, nedodržiava hranice medzi slovami.

Dysgrafia – špecifická porucha písania – grafický písomný prejav dieťaťa je ťažko čitateľný až nečitateľný, písmo je ťažkopádne, neusporiadané, neúhľadné, nie je dodržané písanie na riadku, má nepravidelnú hustotu, dieťa si nedokáže zapamätať a napísať správne tvary písmen.

Dyskalkúlia – špecifická porucha matematických schopností – prejavuje sa problémami pri orientácii na číselnej osi, zámenou číslic, neschopnosťou robiť matematické operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie), poruchami v priestorovej a pravoľavej orientácii. Dyspraxia – špecifická porucha zvládnutia zložitejších manuálnych výkonov – dieťa si nedokáže osvojovať postupy bežných činností – je pomalé, nemotorné, ťažkopádne, má ťažkosti s hrubou a jemnou motorikou. ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou.

Náplň práce školského špeciálneho pedagóga

 • špeciálno-pedagogické intervencie so žiakmi so ŠVVP – individuálne alebo skupinovo
 • špeciálno-pedagogické poradenstvo a konzultácie so zákonným zástupcom žiakov,
 • špeciálno-pedagogické poradenstvo a konzultácie učiteľom školy,
 • spolupráca, konzultácie s učiteľmi školy a s členmi inkluzívneho tímu,
 • depistážna činnosť,
 • účasť na zápise do 1. ročníka,
 • zodpovednosť za dokumentáciu žiakov začlenených na škole,
 • príprava pracovných listov a kompenzačných pomôcok,
 • konzultácie s CPPPaP a CšPP,
 • šírenie osvety na škole.

Hlavnú náplň práce školského špeciálneho pedagóga tvorí priama činnosť so žiakmi so špecifickými vzdelávacími potrebami. Títo žiaci prichádzajú do kabinetu školského špeciálneho pedagóga na individuálne konzultácie podľa vopred stanoveného rozvrhu. Na hodine sa venujú rozvíjaniu tej kognitívnej funkcii, ktorú predchádzajúce diagnostické vyšetrenia odhalili ako problémovú. Časť hodiny je možné využiť aj na objasnenie edukačného obsahu, ktoré sa pri aplikácii bežných pedagogických metód zo strany vyučujúceho dieťaťu nepodarilo pochopiť. Ako pomôcky pri práci využívam odbornú literatúru, pracovné listy, špeciálne hry a cvičenia, špeciálne pomôcky vyvinuté pre pomoc deťom s poruchou učenia a edukačné počítačové programy. Dodržiavam  zásady špeciálno-pedagogickej intervencie.
Dôležitú úlohu špeciálno-pedagogickej intervencie tvoria aj rozhovory so žiakom, ktoré majú posilniť vzťah špeciálneho pedagóga a žiaka na základe dôvery, stimulovať aktivitu a snahu dieťaťa  a súčasne ho motivovať do ďalšej práce.

V rámci intervencií sa zameriavam na rozvíjanie tých kognitívnych funkcií, ktoré diagnostické vyšetrenia odhalili ako problémovú.

Obsah intervencií môže byť:

 • Rozvoj čiastkových funkcií (pamäť, pozornosť, zrakové a sluchové oslabenia a pod.)
 • Rozvoj číselných predstáv, práca s matematickými operáciami, slovné úlohy, orientácia v priestore a v rovine a pod.
 • Rozvoj jemnej motoriky, grafomotoriky, písania.
 • Rozvoj slovnej zásoby, komunikačných zručností.
 • Rozvoj čitateľských zručností, techniky čítania a čítania s porozumením.

Rozvrh hodín

Comments are closed.