Výchovné poradenstvo

Pri vypracovaní plánu práce výchovného poradenstva vychádzame z pedagogicko-organizačných pokynov MŠ, z metodických pokynov MŠ SR na zvýšenie účinnosti výchovy k voľbe povolania a profesijnej orientácie na ZŠ, z plánu práce školy, metodických pokynov a CPPPaP v Humennom, ako aj z analýzy plnenia úloh v minulom školskom roku v tejto oblasti, ktorá je prispôsobená podmienkam našej školy a z pokynov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Na našej škole je výchovným poradcom Mgr. Viera Belančinová, ktorá je prístupná všetkým žiakom a ich rodičom s aktuálnymi informáciami, ktoré sa týkajú  odborov stredných škôl  v Prešovskom kraji a na celom Slovensku, taktiež čo sa týka podmienok prijatia žiakov základných škôl na SŠ, prípadne, ako sa orientovať na webovej stránke venovanej základným údajom o ktorejkoľvek SŠ: https://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx

KONZULTAČNÉ HODINY: každý štvrtok v čase od 1400 – 1530

Plán práce obsahuje 4 činnosti:

 1. Analýza výsledkov v oblasti profesijnej orientácie a rozmiestnenia žiakov v školskom roku 2017/2018.
 2. Hlavné úlohy výchovného poradcu pre školský rok 2017/2018, ktoré sú obsiahnuté v 11. bodoch.
 3. Úlohy na úseku žiakov k voľbe povolania v jednotlivých ročníkoch.
 4. Časové rozvrhnutie na úseku výchovného poradcu.
 • V tomto školskom roku 2018/2019 je práca výchovného poradcu zameraná na skvalitnenie profesijnej orientácie a výchovy k voľbe povolania žiakov.
 • Akcie spojené s voľbou povolania v tomto šk. roku sú obšírne a budú realizované podľa plánu VP .
 • Veľmi dobrá spolupráca našej školy je s CPPPaP v Humennom   (viď aktivity)

Aktivity pre pedagogických pracovníkov, rodičov žiakov

 1. Špeciálno-pedagogické poradenstvo k tvorbe individuálnych výchovno-vzdelávacích plánov pre žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebamia účasť na Poradných zboroch k IVVP. ( Mgr. M. Mihalčíková )

Prevencia agresivity a šikanovania

 1. Prevencia rizík používania internetu a mobilnej komunikácie – Kyberšikanovanie(Mgr. V. Lučkaničová) 8.roč.
 2. Prevencia nežiadúcich javov – šikanovanie ( Mgr. V. Lučkaničová )  7.-8.-9. ročniku.
 3. Prevencia rizikového správania a poruch správania– Viete riešiť   konflikty (v triede, v škole)? (Mgr. V. Lučkaničová) 7.-8.roč.
 4. Ako sa stať sám sebou a nebyť sám (prevencia agresivity) – pre 7.-8. roč. (Mgr.Čukalovská), doporučený termín december – január
 5. Šikanovanie a kyberšikanovanie – ročník (Mgr. O. Pastiriková)

 

Učenie, výber povolania, rozvoj osobnosti, zvládanie záťažových situácií

 1. Problémy v učení – prejavy porúch učenia.( Mgr. M. Mihalčíková).
 2. Navigácia k povolaniu – pre 8. roč. (Mgr. Čukalovská), doporučený termín máj – jún
 3. Aj učiť sa je potrebné naučiť sa – pre 5. ročník (Mgr. O. Pastiriková)
 4. Skupinová diagnostika profesijnej orientácie žiakov 8. ročníkov priamo na ZŠ
 5. Aby to vo vzťahu neškrípalo(9. ročník) – krotenie emócii pri komunikácii s rovnocenným partnerom, mladším, či starším súrodencom, rodičmi či učiteľmi (Mgr. O. Pastiriková)
 6. Skupinová práca so žiakmi so ŠVVP alebo poruchami pozornosti na škole (Mgr. M. Mihalčíková)

Prijímacie konanie a dôležité termíny

Výchovný poradca

 • plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie detí a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí.
 • venuje pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou, nadaným a talentovaným žiakom.

Harmonogram prijímacieho pokračovania

Harmonogram zberu informácií k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2018/2019. V súlade so Zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 22. mája 2008.

 • 3.4.2019– Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ.
 • 16.4.2019– náhradný  termín testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ
 • do 20.02. 2019– zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu (potvrdenú lekárom). Kritériá príslušnej školy si môžete pozrieť na webových stránkach strednej školy alebo na adrese www.svsmi.sk
 • 15.3 – 30.04. 2019talentové skúšky na stredné školy
 • do 20.04. 2019– zákonný zástupca žiaka podáva riaditeľovi ZŠ prihlášku na ostatné študijné a učebné odbory (potvrdenú lekárom)
 • 13.5. 2019– 1. kolo prijímacích skúšok – 1. termín
 • 16.5. 2019– 1. kolo prijímacích skúšok – 2. termín
 • 18.6. 2019– 2. kolo prijímacích skúšok

Presné termíny pre prevzatie vytlačených prihlášok (na podpis a potvrdenie lekárom) a zápisných lístkov budú oznámené neskôr prostredníctvom triednych učiteľov. Vyplnenú prihlášku a zápisný lístok je povinný prevziať osobne zákonný zástupca žiaka; prevzatie zápisného lístka potvrdzuje zákonný zástupca žiaka svojím podpisom

Odovzdanie vyplnených  prihlášok žiakov výchovnému poradcovi:
a) do 20. februára 2019 na odbory s talentovými skúškami
b) do 10. apríla 2019 na ostatné odbory SŠ

Odoslanie prihlášok na SŠ (zabezpečí riaditeľ ZŠ):
a) do februára 2019 na odbory s talentovými skúškami
b) do apríla 2019 na ostatné odbory SŠ

  

Prijímacie skúšky – termíny:
a) talentové – v termíne od 15. marca do 30. apríla 2019
b) 1. kolo ( vrátane osemročných gymnázií)
I.termín: 13. máj 2019
II.termín: 16. máj 2019
c) 2. kolo bude zverejnené do 06.06.2019

POSTUP PRI PODÁVANÍ PRIHLÁŠOK

 1. Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ, ktorú žiak navštevuje.
 2. Zákonný zástupca žiaka môže podať dve prihlášky na dve rôzne SŠ alebo na dva rôzne odbory vzdelávania tej istej SŠ a dve prihlášky na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, t.j. na odbor s talentovou skúškou
  Do druhého kola je možné podať prihlášku iba v prípade, ak žiak nebol prijatý v 1. kole prijímacích skúšok.
 3. Prihlášku vypĺňa výchovný poradca a triedny učiteľ na základe údajov získaných od rodičov /zapísaných v katalógových listoch žiakov/ a Návratky, ktorú dostávajú žiaci pred tlačením prihlášok.
  Úlohou rodiča a žiaka je, všetky údaje na prihláške skontrolovať, potvrdiť lekárom a obratom doniesť späť.
 4. Za správnosť údajov uvedených na prihláške ručí svojím podpisom zákonný zástupca žiaka a aj žiak.
 5. K prihláške je možné priložiť kópiu dokladu o úspešnom umiestnení v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom, o štúdium ktorého sa žiak uchádza/odovzdanú na ZŠ, prípadne priamo na SŠ/– podľa kritérií prijatia na SŠ. Za preštudovanie kritérií prijatia zodpovedá zákonný zástupca a žiak.

 

Použitie zápisného lístku

Na čo slúži zápisný lístok? Zápisným lístkom zapisuje zákonný zástupca svoje dieťa na strednú školu, kde bol žiak prijatý.

Čo je obsahom zápisného lístku? 

 1. Zápisný lístok obsahuje údaje o žiakovi: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo žiaka, adresa trvalého bydliska, meno a priezvisko zákonného zástupcu.
 2. Zápis na SŠ a zrušenie zápisu.

Kto vydáva zápisný lístok? Zápisný lístok vydáva základná škola, ktorú žiak navštevuje. Pripravuje ho výchovný poradca, správnosť údajov overuje a podpisom a pečiatkou potvrdzuje riaditeľ základnej školy.

Koľko zápisných lístkov môže mať jeden žiak?  1 /jeden/

Kto môže vyzdvihnúť zápisný lístok? V zmysle zákona nie je možné vydať zápisný lístok inej osobe ako zákonnému zástupcovi! Zákonný zástupca preberá zápisný lístok a jeho prevzatie potvrdzuje podpisom.

Čo robí zákonný zástupca so zápisným lístkom? Zákonný zástupca do zápisného lístku nič nevpisuje! Všetko robí príslušná SŠ, kde je žiak prijatý a zákonný zástupca tam odovzdá zápisný lístok. Zákonný zástupca v deň zápisu na strednej škole, kam je žiak prijatý a pre ktorú sa rozhodol, je povinný odovzdať zápisný lístok a zapísať tak žiaka na SŠ.
Ak sa zákonný zástupca nezúčastní zápisu a ani sa náležite neospravedlní, prijatie žiaka na danú SŠ je považované za zrušené! Na uvoľnené miesto nastupuje žiak, ktorý sa na danú SŠ nedostal pre nedostatok miesta a vyhovel prijímaciemu konaniu.

Je možné zmeniť zápis na SŠ? Ak je žiak zapísaný na jednej SŠ, príde mu kladná odpoveď z druhej SŠ a rozhodne sa pre druhú SŠ, je možné zmeniť zápis. Zo zákona má zákonný zástupca právo požiadať príslušnú SŠ o zrušenie zápisu (SŠ to vyznačí v zápisnom lístku a vráti ho zákonnému zástupcovi). Na uvoľnené miesto okamžite nastupuje žiak, ktorý sa na danú SŠ nedostal pre nedostatok miesta a vyhovel prijímaciemu konaniu. Zákonný zástupca následne vykoná zápis na druhej SŠ, v deň na to určený.

Comments are closed.