Vyhodnotenie – zeleň a ochrana prírody

Pracovné listy na vyhotovenie auditu na tému „Zeleň a ochrana prírody“ vypracovali všetky triedy II. stupňa  . Pri práci im pomáhali aj pani triedne učiteľky . Po ukončení prieskumu sme spoločne porovnávali zistené informácie. Konkrétne údaje získavali od pani ekonómky a pána školníka.


Naše silné stránky

  • Zber papiera, batérií, starých elektrických spotrebičov
  • občasné čistenie areálu
  • výroba kŕmidiel pre vtákov
  • pestovanie v skleníku a v bylinkovej špirále

Naše slabé stránky

  • znečisťujeme okolie, nečistíme okolie rieky Laborec
  • málo sa staráme o záhradu, nechodíme do lesa, nesadíme stromy
  • málo sa zaujímame o čistotu lesa
  • nemáme oddychový areál v okolí školy

Audit výtvarne spracovala žiačka Kolégia – Zelená sila J Vanda Marinčáková

Comments are closed.