Zápisnica zo zasadnutia 7.9. 2015

Zápisnica zo zasadnutia ŽP dňa 7.9. 2015

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Zasadnutie ŽP sa konalo podľa stanoveného programu:

  • Členom ŽP sa predstavili jeho noví členovia, ich prijatie bolo spečatené sľubom.
  • Po prečítaní štatútu ŽP jeho členovia sa k nemu vyjadrili a schválili.
  • Členovia ŽP boli oboznámení s plánom činností, vyjadrili sa k nemu, doplnili a schválili.
  • V tajnom hlasovaní za predsedu a podpredsedu boli zvolení títo členovia:

Predseda: Timea Marinčáková

Podpredseda: Barbora Slobodníková

Zapisovateľ:Alexandra Koscelníková

 

Uznesenie:

  1. ŽP berie na vedomie a schvaľuje:
  • Štatút ŽP
  • Plán činností na školský rok 2015/2016
  • Voľbu predsedu Timeu Marinčákovú, podpredsedu Barboru Slobodníkovúa zapisovateľa Alexandru Koscelníkovú.
  1. Ukladá predsedníčke ŽP uskutočniť októbrové zasadnutie podľa dohodnutého plánu.

 

V Humennom 7.9. 2015               Zapísala: Koscelníková

Comments are closed.