Štatút ŽP

Základná škola, Laborecká 66, 066 01 Humenné

Žiacky parlament

 • Preambula
 • Základné ustanovenia
 • Interné zákony
 • Vlastnosti člena parlamentu

 

Preambula

My, žiaci ZŠ, Laborecká 66 v Humennom v zmysle demokracie, ľudských práv a práv dieťaťa vychádzajúc z prirodzeného práva žiaka na kvalitné vzdelanie a vychádzajúc z práva učiteľa mať žiaka s dobrými ľudskými vlastnosťami usilujúc sa o uplatnenie spolupráce medzi nami – žiakmi a pedagógmi, usilujúc sa o rozvoj duchovnej kultúry i zveľadenia životného prostredia, o zviditeľnenie našej školy a jej dobrého mena, uznášame sa prostredníctvom svojho práva voliť na vzniku žiackeho parlamentu našej školy, zloženého zo zástupcov – spolužiakov a sľubujeme rešpektovať jeho prácu a jeho uznesenia.

 

Článok I.

Základné ustanovenia

 

Žiacky parlament

Základná škola, Laborecká 66, Humenné

 

Článok II.

Pôsobnosť žiackeho parlamentu

 1. Žiacky parlament je ustanovený podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Žiacky parlament je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.
 3. Do pôsobnosti ŽP patrí: a) uznášať sa na spoločných postupoch pri riešení závažných problémov:
 • Správanie
 • Nedodržanie ( porušovanie ) školského poriadku
 • Šikanovanie
 • Záškoláctvo

Článok III.

Činnosť žiackeho parlamentu

 1. ŽP sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.
 2. ŽP rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a k vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.
 3. ŽP rád prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.
 4. Iniciuje školskú záujmovú činnosť.
 5. ŽP sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.
 6. ŽP volí a odvoláva zástupcov žiakov rady školy.
 7. ŽP je schopný uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jej platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov ŽP. Na platné uznesenie ŽP vo veci voľby a odvolania zástupcov žiakov do ŽP je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov ŽP.

Článok IV.

Zloženie ŽP a spôsob voľby jeho členov

 1. ŽP má 12 členov.
 2. Členmi ŽP sú zastupovaní všetci žiaci školy.
 3. V každej triede sa zvolia zástupcovia tajným hlasovaním.
 4. Zo zástupcov tried sa v celoškolských voľbách tajným hlasovaním zvolí určený počet členov ŽP.
 5. Členovia ŽP si spomedzi seba zvolia predsedu a podpredsedu tajným hlasovaním.
 6. Z každej voľby sa urobí zápisnica.
 7. Predsedom ŽP sa stáva žiak, ktorý v tajnom hlasovaní získa najväčší počet hlasov.
 8. Ak zanikne členstvo v ŽP napríklad odchodom zo školy alebo odvolaním, jeho členmi sa stanú žiaci, podľa počtu získaných hlasov vo voľbách do ŽP.
 9. Sľub členov ŽP: Sľubujem na svoju česť a svedomie, že si budem plniť svoje povinnosti člena ŽP, budem čo najlepšie zastupovať svojich spolužiakov, spolupracovať s vedením školy, s pedagogickými pracovníkmi a robiť všetko pre dobré meno našej školy.

 

Článok V.

Práva a povinnosti člena ŽP

 1. Člen má právo:
 2. voliť a byť volený
 3. navrhovať kandidátov na funkciu predsedu ŽP
 4. byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania ŽP a slobodne sa k nim vyjadrovať
 5. hlasovať ku všetkým uzneseniam ŽP
 6. predkladať na rokovanie ŽP vlastné námety, prípadne materiály
 7. Člen ŽP je povinný sa zúčastňovať na jej zasadnutí. Neospravedlnená účasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena ŽP podľa tohto štatútu.
 8. Člen ŽP je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 9. Z každého zasadnutia sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina účastníkov zasadnutia.

 

Článok VI.

Povinnosti predsedu ŽP

 1. Predseda ŽP je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť ŽP a koná v jeho mene.
 2. Predseda ŽP zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutie ŽP.

 

Článok VII.

Hospodárenie ŽP

 1. ŽP zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určený v súlade s osobitnými predpismi.
 2. ŽP nemá vlastný majetok.

 

Článok VIII.

Žiacky parlament zasadá dvakrát v mesiaci, prípadne viackrát podľa potreby.

 

Článok IX.

 Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí žiackeho parlamentu dňa 11. 10. 2017 a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

 

Dátum: 11. 10. 2017                                                                                                              podpis predsedu ŽP: Simona Bujačková

 

 

Comments are closed.