Našim žiakom ponúkame

  • rozšírené vyučovanie slovenského a anglického jazyka, matematiky a hudobnej a telesnej výchovy
  • individuálny prístup k nadaným deťom
  • skúsenosti s prácou so žiakmi so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami
  • bohatú záujmovú činnosť vo vlastnom centre voľného času
  • tanečný klub L – River, futbalové krúžky, prácu so speváckymi talentami
  • diétne stravovanie
  • zvýhodnené navštevovanie SZUŠ VIA ARTO, sídliacej v budove školy
  • súbor písaniek, pomôcky ny výtvarnú výchovu a hygienické potreby ZDARMA

Comments are closed.