Kto je to Sociálny pedagóg

Kto je to Sociálny pedagóg a ako Vám môže pomôcť?

Sociálny pedagóg  je prvá pomoc na blízku dieťaťa v škole, keď sa objaví problém, jeho diagnostik a v rámci svojich kompetencií aj terapeut a vychovávateľ, tiež mediátor medzi jeho rodičmi a odborníkmi (psychológ, psychiater, pediater…), ale tak isto je jeho úlohou dlhodobým pôsobením predchádzať vznikom takýchto problémov (protidrogová prevencia, voľnočasové aktivity, komunitné sedenia v rámci voľnejších hodín). Rieši mnohé problémy od výchovných ťažkostí, nevhodné správanie v triede, emocionálne a sociálne problémy detí až po delikvenciu.

 

Sociálny pedagóg pracuje s dieťaťom individuálne aj skupinovo.

Skupinová práca zvyčajne prebieha v triedach, využíva techniky sociálno-psychologických výcvikov a je zameraná na jednej strane na nápravu vzťahov medzi deťmi, reguláciu konfliktov a na druhej na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, na nonkognitívne (mimopoznávacie) schopnosti detí, čiže rozvíja kreativitu, kultivovanosť, socializáciu detí, ich emočnú inteligenciu, sebaponímanie a sebareflexiu či hodnotovú orientáciu.

Individuálne pracuje s deťmi zo sociálne a emocionálne znevýhodneného prostredia, deťmi vyžadujúcimi si špeciálno-pedagogickú, psychologickú, psychiatrickú pomoc, alebo mimoriadnu zdravotnú starostlivosť. Táto práca prebieha v kabinete sociálneho pedagóga, jeho súčasťou je psychodiagnostika, rozhovory s dieťaťom, nácviky a osvojovanie si nových spôsobov správania, sebareflexiu atď.  Za spolupráce s rodičom vytvára anamnézu a ponúka ďalšie odporúčania pre rodičov formou poradenstva (ako ďalej pracovať s dieťaťom) alebo vyhľadania odbornej pomoci.

S dieťaťom pracuje na podnet triedneho učiteľa, učiteľa, vychovávateľa, žiakov, zákonných zástupcov  alebo si jeho správanie a možné problémy všíma na skupinových sedeniach v triede.

Sociálny pedagóg plní úlohy v oblasti prevencie a riešenia sociálno-patologických javov u detí,  svojimi aktivitami pôsobí na pedagógov, žiakov a ich zákonných zástupcov za účelom vytvorenia pozitívnej sociálnej klímy v škole.

Konzultuje a intenzívne komunikuje s pedagógmi, žiakmi a ich zákonnými zástupcami pri riešení sociálno-výchovných problémov, najmä záškoláctva, agresie, šikanovania, delikvencie a syndrómu CAN.

Sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a rodinu, psychológmi, psychiatrami…

Pracuje pravidelne s triedami na vytvorení lepšej atmosféry a klímy v triede, čím predchádza konfliktom, agresii a šikane v skupine.

Vedie evidenciu riešených prípadov.

Najčastejšie otázky detí a mladých ľudí, ktoré je možné so sociálnym pedagógom konzultovať a riešiť:

 • Bojím sa chodiť do školy!
 • Učiteľ si na mňa zasadol.
 • Prečo ma spolužiaci neznášajú? Som fakt iný?
 • Bojím sa/hanbím sa pred niekým hovoriť.
 • Zažil som na vlastnej koži šikanovanie.
 • Viem o nepekných veciach, ktoré sa dejú v našej triede, ale bojím sa to niekomu povedať.
 • Som „do niekoho“ a neviem, čo mám robiť.
 • Neznášam svojho spolužiaka.
 • Zdá sa mi, že mi rodičia nerozumejú.
 • Mám pocit, že sa doma deje niečo zlé, ale neviem, čo.
 • Nechcem, aby sa naši rozviedli.
 • Štve ma sestra alebo brat.
 • Som stále nútený do niečoho, čo neznášam.
 • Mám najprísnejších rodičov na svete.
 • Všetci ma doma považujú za malé decko.
 • Naši nie sú doma nikdy, keď ich potrebujem.
 • Trápi ma, že nemáme na nič peniaze.
 • Všetci ma doma prehliadajú.
 • Nemôžem sa stretávať s otcom.
 • Nechodíme k starým rodičom.
 • Prečo to u nás nefunguje tak, ako v ostatných rodinách?

 

Najčastejšie otázky rodičov, ktoré je možné so sociálnym pedagógom konzultovať a riešiť:

 • Prečo akurát ja mám také dieťa?
 • Akú robím chybu, keď je moje dieťa také?
 • Prečo si s mojím dieťaťom nerozumiem?
 • Ako sa mám správať k dieťaťu po rozvode, keď …?
 • Všetci sú proti môjmu dieťaťu. Čo s tým?
 • Prečo sa moje deti neznášajú?
 • Nezvládam výchovu, moje dieťa si robí, čo chce. Čo s tým?
 • Moje dieťa sa celkom zmenilo. Čo sa stalo?
 • Moje dieťa sa prejavuje v nejakej oblasti výnimočne (pozitívne alebo negatívne).

 

Konzultačné hodiny

Pondelok            od 9.30 h  do 10.30 h

Štvrtok                 od 9.30 h  do 10.30 h

 

Kontakt

Mgr. Andrea Hirková

0918 542 558

 

„Netreba veľmi vychovávať, treba pekne žiť, dieťa sa pridá,“

                                                                  profesor Ivan Štúr, psychológ

Comments are closed.