Plán práce sociálneho pedagóga

Školský rok :         2016/2017

Sociálny pedagóg: Mgr. Andrea Hirková

 

Úlohy školského sociálneho pedagóga

Úlohy školského sociálneho pedagóga spočívajú hlavne v preventívnych aktivitách v intervencii, evidencii a komunikácii.

Úlohou školského sociálneho pedagóga  bude včas odhaliť a podľa závažnosti v čo najkratšej dobe intervenovať pri zistení vzniku konkrétneho problému. V rámci prevencie preto pôjde o vyhľadávaciu činnosť zameranú na včasné odhalenie náznakov sociálno-patologického správania, v sekundárnej prevencii na podchytenie skupiny, alebo jednotlivca nachádzajúceho sa v rizikovom prostredí, alebo situácií a v terciárnej prevencii o zabránenie prehlbovania alebo opakovania sociálno-patologického správania. Pri intervencii bude ústrednou úlohou včas a efektívne zasiahnuť v spolupráci s pedagógom, zákonným zástupcom, prípadne inštitúciou, ktorá môže byť v prípade nápomocná.

Ďalšou úlohou školského sociálneho pedagóga bude evidencia riešených prípadov a vytvorenie programu práce s dieťaťom, ktoré bude potrebovať pomoc školského sociálneho pedagóga. Úlohou školského sociálneho pedagóga bude tiež kontakt s odbornými inštitúciami, odborníkmi, pedagógmi, výchovným poradcom i zákonnými zástupcami.

Aktivity školského sociálneho pedagóga

V rámci preventívnej činnosti sociálny pracovník vypracuje plán preventívnych aktivít na jeden školský rok. Realizuje ich v triedach počas spoločných hodín, hodín náboženstva, etiky, výtvarnej výchovy…. . Tieto aktivity organizuje aj v rámci mimoškolskej činnosti v spolupráci s inými špecializovanejšími odborníkmi ak si to vyžaduje téma. Pri bezkontaktnej prevencii vydáva informačný materiál slúžiaci pre rodičov a učiteľov a stará sa o nástenky, kde podáva relevantné informácie pre žiakov. V rámci vyhľadávacej činnosti sa zameriava hlavne na preskúmanie podnetov, na monitoring žiakov so zníženými známkami zo správania, žiakov s pokarhaním, žiakov podozrivých zo záškoláctva, žiakov s výrazne neuspokojivými výsledkami, navrátených z ústavnej výchovy, žiakov s problémami v správaní, sociálne zanedbaných žiakov.

V otázkach vyhľadávania organizuje a vyhodnocuje školský sociálny pedagóg  prieskumné metódy na zistenie napríklad šikanovania, rasizmu, ponižovania, týrania.

V intervencii sú aktivity nasmerované hlavne na zásah proti šikanovaniu, agresii, záškoláctvu, požívaniu omamných a psychotropných látok, sexuálnemu nátlaku.

Súčasťou aktivít školského sociálneho pedagóga  je aj prezentačná činnosť v médiách zameraná na otvorenie spoločenskej diskusie o problémoch detí v školách a o posilňovanie spoločenskej sociálne kontroly.

Úlohy sociálneho pedagóga:

 • diagnostika sociálneho prostredia tried
 • spoločné hodiny s pedagógom – triednické hodiny, hodiny etiky, náboženstva, občianskej výchovy
 • podpora žiakov vyžadujúcich si osobitnú pozornosť
 • zavedenie schránky dôvery s následnou možnosťou reakcie
 • tvorba tematických násteniek podporujúcich informovanosť o problematikách
 • tvorba letákov pre rodičov a pedagógov
 • mediačné a diskusné činnosti
 • plán preventívnych aktivít
 • organizácia preventívnych aktivít
 • účasť na pedagogických poradách, informovanie pedagógov
 • analýza záškoláctva a dodržiavania povinnej školskej dochádzky
 • organizácia náhodných kontrol odľahlých častí školy (šatne, WC, telocvične)
 • koordinácia protidrogových aktivít
 • prieskumné, vyhľadávacie a mapovacie činnosti
 • tvorba siete kontaktov s poradenskými zariadeniami
 • prezentačná činnosť
 • školské i mimoškolské aktivity
 • podpora záujmovej činnosti detí
 • evidencia prípadov
 • účasť na metodických školeniach
 • konzultácie s rodičmi, žiakmi, pedagógmi

 

Sociálna činnosť a sociálne poradenstvo 

 • vedenie dokumentácie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
 • vedenie dokumentácie žiakov na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (dotácia na stravovanie v školskej jedálni)
 • podpora výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (dotácia na školské pomôcky, objednávanie školských pomôcok)
 • dokumentácia rodinného prostredia
 • konzultácie pre rodičov a pohovory s rodičmi žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP)
 • konzultácie pre žiakov a pohovory so žiakmi zo SZP
 • pomoc pri riešení problémových situácií rodinného prostredia, odporúčanie na iné odborné inštitúcie, pomoc pri vypisovaní tlačív, žiadostí a inej dokumentácie (súd, ÚPSVaR, …)
 • riešenie a diagnostikovanie delikventného správania, šikany, priestupkovej a trestnej činnosti, drogovej a inej závislosti
 • spolupráca s výchovno-vzdelávacími, odbornými inštitúciami (MsP, CPPPaP, školský úrad pri MsÚ, ÚPSVaR)
 • spolupráca s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy
 • účasť na odborných školeniach a seminároch

 

Preventívna činnosť 

 • prednáškové a voľnočasové aktivity, besedy

Comments are closed.