Školský poriadok

Základná škola, Laborecká 66, Humenné
Školský poriadok

PaedDr. Alexander Fecura
riaditeľ školy

 Prerokované v pedagogickej rade školy a schválené riaditeľom ZŠ dňa 31. augusta 2016

 

I. Základné ustanovenie

 1. Školský poriadok je súčasťou základných dokumentov školy.
 2. Školský poriadok je spracovaný na základe č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhlášky MŠ SR č.320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov.
 3. Školský poriadok je zverejnený vo vestibule školy, na internetovej stránke školy, sú s ním oboznámení žiaci a ich zákonní zástupcovia.
 4. Školský poriadok upravuje podrobnosti o právach a povinnostiach žiakov a ich zákonných zástupcov, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy, podrobnosti o prevádzke a vnútornom režime školy, o podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím.
 5. Školský poriadok korešponduje s Deklaráciou práv dieťaťa a Listinou základných práv a slobôd.

 

II. Organizácia vyučovania

 1. Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín schváleným riaditeľom školy.
 2. Rozvrh hodín je v každej triede a odbornej učebni.
 3. Začiatok vyučovania je o 7.45 hodine. Vyučovacia jednotka trvá 45 minút; začína a končí  zvonením:
  1. hodina     7.45 –  8.30
  2. hodina     8.40  –  9.25
  3. hodina     9.40 – 10.25
  4. hodina   10.35 – 11.20
  5. hodina   11.30 – 12.15
  6. hodina   12.25 – 13.10
  7. hodina 13.45 – 14.30
 4. Budova školy je žiakom prístupná 30 minút pred začiatkom vyučovania.

 

III. Práva žiakov a ich zákonných zástupcov

A. Žiak má právo:

 1. na bezplatné vzdelávanie bez rozdielu rasy, pohlavia, reči, náboženstva, národného alebo sociálneho pôvodu,
 2. byť oboznámený s kritériami, podľa ktorých je hodnotený a poznať v primeranej lehote výsledok hodnotenia,
 3. na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav,
 4. na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených zákonom,
 5. na bezplatné zapožičanie učebníc na povinné učebné predmety,
 6. vykonať opravné skúšky, ak je na konci II. polroka klasifikovaný stupňom nedostatočný najviac z dvoch predmetov,
 7. vyjadriť primeraným spôsobom svoj názor v diskusii na vyučovaní alebo  na triednických hodinách,
 8. na hru a zotavenie, ktoré sledujú tie isté zámery ako vzdelávanie,
 9. na výber budúceho štúdia,
 10. zúčastniť sa voľby do Žiackeho parlamentu v rámci triedy,
 11. primerane využívať školské zariadenie, pomôcky a knižnicu podľa pokynov vyučujúceho,
 12. zapájať sa podľa záujmu do mimoškolských aktivít, ktoré organizuje škola,
 13. podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa a výchovného poradcu,
 14. na úctu k svojej osobe a byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a zneužívania.

Práva žiaka a jeho sloboda nemôžu obmedzovať práva a slobodu iných.

 

B. Zákonný zástupca žiaka má právo:

 1. na slobodnú voľbu školy pre svoje dieťa,
 2. oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom ďalej ŠkVP) a školským poriadkom,
 3. vyjadrovať sa k ŠkVP prostredníctvom rodičovského združenia,
 4. informovať sa na vzdelávacie výsledky či správanie svojho dieťaťa aj mimo rodičovských združení, avšak po vopred dohodnutom termíne s vyučujúcim v čase mimo vyučovania,
 5. na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
 6. prísť na vyučovaciu hodinu, len vo vopred dohodnutom termíne s vyučujúcim,
 7. požiadať o komisionálnu skúšku, ak má pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch na konci I. a II. polroka (do troch dní  od dátumu vydania vysvedčenia),
 8. byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy

 

IV. Povinnosti žiakov a ich zákonných zástupcov

A. Povinnosti žiakov

Žiaci sú povinní dodržiavať platné zákony spoločnosti i osobitné požiadavky školy a správať sa podľa nich v škole, na podujatiach organizovaných školou aj mimo školy.

B. Správanie

 1. Žiak má vždy vystupovať voči dospelým slušne (voči pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom), ako aj voči spolužiakom. Po príchode učiteľa do triedy na začiatku vyučovacej hodiny žiaci pozdravia učiteľa povstaním. Na konci a počas vyučovacej hodiny pri vstupe dospelej osoby žiaci nevstávajú.
 2. Na každú vyučovaciu hodinu žiak prichádza včas, pripravený so všetkými pomôckami potrebnými podľa rozvrhu hodín. Na každú vyučovaciu hodinu si nosí žiacku knižku. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil zo závažného dôvodu, ospravedlní sa na začiatku vyučovacej hodiny.
 3. Ak chce žiak odpovedať alebo sa na niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.
 4. Žiak na vyučovaní plní úlohy zadané vyučujúcim. Nenarušuje priebeh jednotlivých hodín, umožňuje sústredenú prácu všetkým žiakom aj učiteľom.
 5. Je prísne zakázané šikanovať spolužiakov, vydierať, kradnúť a ubližovať si navzájom.
 6. Žiak má prísne zakázané nosiť do školy a na školské podujatia zbrane, cigarety, alkohol, omamné látky, drogy alebo iné veci, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie. V prípade porušenia mu budú tieto veci odobrané,  triedny učiteľ  predvolá rodičov do školy a žiakovi môže byť navrhnuté výchovné opatrenie.
 7. Žiak je povinný mať počas celého vyučovania a počas výchovnej činnosti v školskom klube detí vypnutý mobil. Ten má odložený v taške a má zakázané s ním akokoľvek manipulovať. Použiť mobil môže len vo výnimočnom prípade so súhlasom učiteľa.
 8. Do školy je zakázané nosiť digitálnu techniku (tablet, mp3 prehrávač a pod.).
 9. Žiakom sa zakazuje fotografovať a nahrávať zamestnancov školy a spolužiakov akýmikoľvek technickými prostriedkami. Nerešpektovanie tohto zákazu je hrubým porušením školského poriadku.
 10. Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach, dielňach, kuchynke alebo v telocvični, vezmú si potrebné veci a disciplinovane sa v sprievode učiteľa pred koncom prestávky presunú do príslušnej učebne, prípadne telocvičnej šatne alebo sa riadia pokynmi vyučujúceho.
 11. Ak žiak nemôže zo zdravotných dôvodov cvičiť jeden týždeň a kratšie, prinesie ospravedlnenie od rodičov v žiackej knižke. Ak nemôže cvičiť dlhšie ako jeden týždeň, musí vyučujúcemu telesnej výchovy predložiť potvrdenie od lekára.
 12. V prípade, ak si žiak opakovane  neprinesie pomôcky na vyučovanie, vyučujúci oboznámi s týmto rodičov a môže mu byť udelené niektoré výchovné opatrenie alebo navrhnutá znížená známka zo správania.
 13. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu sa žiaci zdržiavajú v triede. Počas prestávok sa žiaci zdržiavajú v priestoroch školy. Triedu, učebňu alebo ihrisko môže opustiť len so súhlasom učiteľa. Pre pomôcky žiaci chodia do kabinetu pred koncom prestávky.
 14. Žiaci sú povinní dbať na dodržiavanie poriadku a hygieny. Žiaci majú zakázané vykláňať sa z okien a vyhadzovať von papiere a iné odpadky.
 15. V priestoroch školy sa žiaci pohybujú tak, aby neohrozili svoje zdravie a zdravie iných.
 16. V školskej jedálni sa žiaci správajú slušne, dodržiavajú zásady slušného stolovania,  hygienu, nesmú sa správať hlučne. Ak žiak hrubo poruší zásady slušného stolovania, môže byť vylúčený zo stravovania na jeden týždeň až jeden školský rok.

C. Dochádzka do školy

 1. Žiak  prichádza do školy čisto oblečený a upravený.
 2. Žiak je povinný chodiť na vyučovanie pravidelne a včas – najneskôr 10 minút pred začiatkom vyučovania. Povinne sa zúčastňuje činností, ktoré organizuje škola v čase riadneho vyučovania.
 3. Žiak môže vyučovanie vymeškať len pre chorobu, z vážnych rodinných dôvodov (max. 5 krát), pri mimoriadne nepriaznivých poveternostných podmienkach, pri náhlom prerušení premávky, pri reprezentácii školy na súťažiach, olympiádach a pod. a iných závažných okolnostiach, ktoré posúdi riaditeľ školy.
 4. Žiak je povinný predložiť ospravedlnenie z neúčasti na vyučovaní najneskôr do 3 dní od nástupu na vyučovanie triednemu učiteľovi.
 5. Pri počte vymeškaných hodín 30% a viac z predmetu vyučujúci navrhne riaditeľovi školy vykonanie komisionálnej skúšky z daného predmetu (v januári a v júni pred klasifikáciou).

D. Starostlivosť o školský majetok a osobné veci

 1. Povinnosťou žiaka je chrániť školské zariadenie pred poškodením. Prípadne spôsobené škody je povinný uhradiť rodič, resp. zákonný zástupca. Ak sa nezistí vinník, škodu nahradí kolektív triedy.
 2. Žiak si môže prostredníctvom školy poistiť svoje veci. Poškodené a odcudzené veci môžu byť uhradené len prostredníctvom poisťovne. Poistné zahŕňa len veci súvisiace s vyučovaním.
 3. Žiak nesmie nosiť do školy veci, ktoré nesúvisia s vyučovaním. Väčšie sumy peňazí a cenné predmety nosí na vlastnú zodpovednosť. Odcudzenie vecí žiak nahlási v deň odcudzenia vyučujúcemu a triednemu učiteľovi.
 4. Hodinky, peniaze, retiazky a prstene z drahých kovov sú žiaci povinní počas vyučovania telesnej výchovy zobrať do telocvične, nenechávať v šatni, resp. pri cvičení v areáli školy dať do úschovy vyučujúcemu.

E. Dochádzka žiakov do školského klubu detí

 1. Ak je žiak prihlásený do školského klubu detí (ďalej „ŠKD“), prichádza do oddelenia ráno a po skončení vyučovania.
 2. ŠKD je otvorený od 6.20 h do začiatku vyučovania a od konca vyučovania do 16.30 h.
 3. Žiakov 1.- 4. ročníka odovzdáva príslušnej vychovávateľke učiteľka vyučujúca poslednú vyučovaciu hodinu v triede, žiakov, ktorí nie sú v ŠKD prihlásení, odvádza učiteľka do šatne.
 4. Zo ŠKD je žiak uvoľnený len na základe písomného ospravedlnenia rodiča alebo choroby.
 5. Odchod žiaka zo ŠKD je vyznačený v zápisnom lístku (v triednej knihe). Zmeny odchodu musí rodič písomne oznámiť.
 6. Zo ŠKD alebo pri činnosti v ŠKD nemôže žiak svojvoľne odísť.
 7. Správanie žiaka v ŠKD sa riadi zásadami uvedenými v tomto školskom poriadku. Ak žiak tieto zásady porušuje (ubližuje žiakom, narúša výchovnú činnosť, nerešpektuje príkazy vychovávateľa), môže byť z ŠKD vylúčený.
 8. Ak žiak neodôvodnene a bez písomného ospravedlnenia vynechá dochádzku do ŠKD 7 za sebou nasledujúcich pracovných dní alebo 12 dní v mesiaci, vyradí sa zo zoznamu pravidelne dochádzajúcich žiakov

F. Povinnosti žiakov v ŠKD

 1. Žiak je povinný riadiť sa pokynmi vychovávateľky a týmto školským poriadkom.
 2. Opustiť ŠKD bez dovolenia je neprípustné.
 3. Topánky a vrchné šatstvo si žiaci odkladajú v určenej šatni. Veci, ktoré možno zameniť, musia byť
  označené menom.
 4. Na obed žiaci odchádzajú spoločne, počas obeda žiak dodržiava pravidlá spoločenského správania.
 5. Žiak je povinný chrániť zariadenie ŠKD, v prípade jeho poškodenia je povinný škodu nahradiť.

G. Odchod žiakov zo školy

 1. Pred odchodom z učebne žiak zanecháva svoje  miesto upratané.
 2. Po ukončení vyučovania upraví triedu, vyloží stoličku, vezme si svoje veci  a odíde do školskej jedálne alebo  domov. Žiak stravujúci sa v ŠJ si uloží veci do šatne pri jedálni.
 3. Zdržiavať sa bezdôvodne v mimovyučovacom čase v budove školy nie je dovolené.

H. Správanie sa v školskej jedálni

 1. Žiaci chodia na obed po skončení vyučovania, resp. po skončení 6. hodiny.
 2. Počas vydávania obedov zabezpečujú dozor učitelia podľa stanoveného harmonogramu. Žiaci sú povinní ich pokyny počúvať a rešpektovať.
 3. Počas jedenia žiaci dodržiavajú základné pravidlá slušného správania (jesť pokojne, nevyrušovať ostatných).
 4. Po ukončení jedenia si žiaci upracú na stole, zasunú stoličku a odnesú riad na umytie.

I. Povinnosti zákonných zástupcov 

Zákonný zástupca je povinný:

 1. Prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas.
 2. Vytvoriť pre žiaka podmienky na prípravu  na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností. V prípade vzdelávania začleneného žiaka dohliadať na dodržiavanie dohodnutých pravidiel. V opačnom prípade môže byť začlenenie žiaka prehodnotené.
 3. V prípade, ak má žiak iba jedného zákonného zástupcu je tento povinný túto skutočnosť oznámiť písomne triednemu učiteľovi. Písomne oznámi aj ďalšie závažné skutočnosti, ako je napr. úprava styku s maloletým dieťaťom.
 4. Informovať školu o zmene bydliska a telefonického kontaktu na zákonného zástupcu, o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch, alebo iných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.
 5. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole do 24 hodín príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach.
 6. Neprítomnosť maloletého dieťaťa , ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca, vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak alebo jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára.
 7. Uvoľnenie z vyučovania pre vopred známu príčinu vyžiada rodič žiaka písomnou formou z jednej vyučovacej hodiny od príslušného vyučujúceho a žiaka si prevezme osobne, na jeden a dva dni od triedneho učiteľa, na viac ako dva dni od riaditeľa školy. Žiadosti a ospravedlnenia od rodičov budú akceptované len ako zápis v žiackej knižke, na viac ako 2 dni ako riadna žiadosť formátu A4 predložená riaditeľovi školy.
 8. Uhradiť škodu, ktorú žiak spôsobil, najneskôr do 7 dní odo dňa požiadania o náhradu zo strany školy. V prípade nezistenia vinníka uhradí škodu kolektív triedy.
 9. Rodičia môžu úradné záležitosti vybavovať denne od 7.20 h do 14.30 h na sekretariáte školy. Informácie o žiakoch môžu zákonní zástupcovia získavať na triednych schôdzkach rodičovského združenia alebo prostredníctvom vopred dohovorenej konzultácie s triednym či iným učiteľom.

 

V. Pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy

A. Vzájomné vzťahy medzi žiakmi 

Žiaci sa správajú k sebe úctivo, priateľsky, navzájom sa rešpektujú a pomáhajú si. Žiak nešikanuje svojich spolužiakov, nevydiera ich a neubližuje im. V priestoroch školy aj na mimoškolských podujatiach sa správa tak, aby neohrozoval seba a zdravie svojich spolužiakov Uplatňuje svoje práva, rešpektuje práva iných a plní si svoje povinnosti v zmysle tohto školského poriadku.

B. Vzájomné vzťahy medzi žiakmi a pedagógmi 

Žiaci sa správajú slušne k svojim pedagógom, rešpektujú ich pokyny, plnia si povinnosti vyplývajúce s výchovno-vzdelávacieho procesu a zo školského poriadku a v prípade vzniknutých problémov požiadajú o radu alebo pomoc triedneho učiteľa. Pedagógovia vo výchovno-vzdelávacom procese akceptujú práva žiakov.

C. Vzájomné vzťahy medzi žiakmi a ďalšími zamestnancami školy 

Žiak uplatňuje pravidlá slušného spoločenského správania aj vo vzťahu k ostatným zamestnancom školy.

D. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

 1. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok, ako i na podujatiach organizovaných školou chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov.
 2. Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole oboznámení na začiatku školského roka triednym učiteľom. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom.
 3. V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia žiak ihneď informuje vyučujúceho, dozor konajúceho učiteľa alebo najbližšiu dospelú osobu.
 4. Pri úraze poskytne vyučujúci prvú pomoc, pri podozrení na vážnejší úraz alebo onemocnenie zabezpečí škola žiakovi lekársku pomoc. O úraze alebo ochorení informuje rodičov žiaka. Pri každom úraze sa spíše záznam o úraze.
 5. Prinesenie cigariet, alkoholu, drog, prípadne iných omamných látok do školy sa považuje za mimoriadne vážne porušenie školského poriadku a bude hodnotené v zmysle Metodických pokynov na hodnotenia a klasifikáciu žiakov a v spolupráci s políciou.
 6. Riaditeľ školy poverí niektorého pedagogického zamestnanca funkciou koordinátora prevencie, ktorý bude v spolupráci s výchovným poradcom, triednymi učiteľmi, políciou, príp. ďalšími organizáciami koordinovať ochranu žiakov pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou a násilím.

 

VI. Hodnotenie správania žiakov

A. Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:

1 – veľmi dobré,
2 – uspokojivé,
3 – menej uspokojivé,
4 – neuspokojivé.

Stupeň 1 (veľmi dobré) – ak žiak dodržiava pravidlá správania a ustanovenia školského poriadku a len ojedinele sa dopúšťa menej závažných previnení.
Stupeň 2 (uspokojivé) – ak žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný výchovnému pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť.
Stupeň 3 (menej uspokojivé) – ak žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok, alebo sa dopúšťa ďalších previnení.
Stupeň 4 (neuspokojivé) – ak žiak sústavne porušuje pravidlá správania a školský poriadok, zámerne narúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných spolužiakov a zamestnancov školy.

 

B. Pochvaly a opatrenia na posilnenie disciplíny

Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin. Pochvala môže byť udelená: triednym učiteľom alebo riaditeľom školy.
Návrh sa prerokuje v pedagogickej rade, zaznamenáva sa do triedneho výkazu alebo katalógového listu žiaka.

Opatrenia vo výchove na posilnenie disciplíny sa ukladá po objektívnom prešetrení za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku školy. Toto opatrenie predchádza spravidla zníženiu stupňa zo správania. Podľa závažnosti sa ukladá niektoré z opatrení: napomenutie  triednym učiteľom, pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľom školy.

Pokarhanie triednym učiteľom udeľuje triedny učiteľ so súhlasom riaditeľa po prerokovaní v pedagogickej rade. Riaditeľ udeľuje pokarhanie riaditeľom školy po prerokovaní v pedagogickej rade.
O udelení výchovného opatrenia informuje riaditeľ preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu žiaka. Výchovné opatrenie sa zaznamenáva žiakovi do triedneho výkazu alebo katalógového listu žiaka.

 

C. Postup pri hodnotení správania:

 1. Za opakované neskoré príchody na vyučovanie si triedny učiteľ predvolá rodiča a upozorní ho na porušovanie školského poriadku a na postih (PRŠ, príp. znížená známka zo správania). 3 neskoré príchody = 1 neospravedlnená hodina.
 2. Za 1 – 6 neospravedlnené hodiny prerokováva triedny učiteľ s riaditeľom školy pokarhanie od triedneho učiteľa.
 3. Za 7 – 10 neospravedlnených hodín (t. j. viac ako za 1 vyučovací deň) podáva triedny učiteľ riaditeľovi školy návrh na pokarhanie od riaditeľa školy.
 4. Za 11 – 25 neospravedlnených hodín navrhuje triedny učiteľ stupeň 2 zo správania.
 5. Za 26 – 60 neospravedlnených hodín navrhuje triedny učiteľ stupeň 3 zo správania.
 6. Nad 60 neospravedlnených hodín navrhuje triedny učiteľ stupeň 4 zo správania.
 7. Za neospravedlnenú neúčasť žiaka trvajúcu viac ako 15 hodín v mesiaci oznámi túto skutočnosť triedny učiteľ obci, v ktorej má rodič trvalý pobyt a tiež Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
 8. Ak žiak vymešká viac ako 60 neospravedlnených vyučovacích hodín, obec na základe oznámenia riaditeľa školy začne priestupkové konanie.
 9. V prípade, ak aj napriek prijatým opatreniam sa školská dochádzka žiaka nezlepší a žiak vymešká viac ako 100 vyučovacích hodín bez náležitého ospravedlnenia, obec na základe oznámenie riaditeľa školy podáva podnety na trestné stíhanie zákonných zástupcov súvisiace s ohrozovaním mravnej výchovy mládeže.

D. Ak žiak  poruší školský poriadok:

 1. Učiteľ si predvolá do školy rodičov.
 2. Pri opakovanom alebo závažnom porušení školského poriadku budú predvolaní rodičia k výchovnému poradcovi, resp. k riaditeľovi školy, prípadne triedny učiteľ písomne upozorní Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na zanedbávanie výchovy rodičmi.
 3. Za porušenie školského poriadku bude žiakovi podľa závažnosti navrhnutá znížená známka zo správania 2., 3., alebo 4. stupňa.

E. Podrobnosti o postupe pri riešení násilia a šikanovania

Žiak alebo ktorákoľvek dospelá osoba, ktorá zistí, že je ktorémukoľvek žiakovi ubližované slovne alebo fyzicky, je povinný oznámiť túto skutočnosť svojmu triednemu učiteľovi, vedeniu školy, školskému psychológovi, výchovnému poradcovi alebo koordinátorovi prevencie. Ak má  žiak veľký strach, môže využiť schránku dôvery.

So žiakom – obeťou a jeho zákonným zástupcom sa vykoná pohovor, o čom bude spísaná zápisnica. Za zistené náznaky a prejavy šikanovania v závislosti od závažnosti hrozia žiakovi, ktorý praktizoval násilie na inom nasledovné výchovné opatrenia:

Pri drobných násilných priestupkoch na inom žiakovi bude vykonaný pohovor so žiakom a jeho zákonným zástupcom, o čom bude spísaná zápisnica a bude mu uložené pokarhanie triednym učiteľom.

Pri náznakoch šikanovania alebo pri vážnejšom násilnom priestupku bude vykonaný rozhovor so žiakom a jeho zákonným zástupcom, o čom bude spísaná zápisnica a bude mu uložené pokarhanie riaditeľom školy.

Pri šikanovaní alebo hrubom násilí na inom žiakovi bude vykonaný pohovor so žiakom a jeho zákonnými zástupcom, o čom bude spísaná zápisnica. V odôvodnených prípadoch bude privolaná polícia. V prípade ublíženia  na zdraví sa obeť podrobí lekárskej kontrole. Prešetrovaná vec bude oznámená ÚPSVaR a žiakovi bude znížená známka zo správania.

 

F. Ochranné opatrenie

Ak žiak svojím správaním, agresivitou alebo použitím omamných látok ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, môže riaditeľ školy použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z procesu výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne privolá zákonného zástupcu, zdravotnú pomoc alebo policajný zbor.


 

VII. Záverečné ustanovenie

 1. Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy.
 2. Na základe návrhov vyučujúcich a po prerokovaní s orgánmi školskej samosprávy a v pedagogickej rade je možné školský poriadok meniť a doplniť.
 3. Školský poriadok nadobúda platnosť dňom prerokovania pedagogickou radou a schválením riaditeľom školy. Účinnosť nadobúda dňa 31.8.2016.
 4. Týmto stráca platnosť Školský poriadok zo dňa 2.9.2014.

 

 

Comments are closed.