Zápisnica zo zasadnutia ŽP dňa 05. 05. 2016

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Zasadnutie ŽP sa konalo podľa stanoveného programu:

 • V úvode zasadnutia členovia ŽP skontrolovali splnenie úloh z predchádzajúceho zasadnutia. Úlohy za mesiac apríl boli splnené.
 • Projekt My sme Laborecká sa realizuje aj naďalej. V mesiaci aprílsa uskutočnilo 1. stretnutie zástupcov žiackych parlamentov mesta Humenné.
 • Členky ŽP konkretizovali úlohy, ktoré ich čakajú v najbližšej dobe:
 • Deň matiek – rozhlasové vysielanie
 • Svetový týždeň rodiny
 • Príprava časopisu
 • Príprava bulletinu, aktivita vyplývajúca z projektu My sme Laborecká

Členky ŽP sa dohodli na termíne najbližšieho stretnutia, ktoré sa uskutoční 07. 06. o 13.20 hod.

 

Uznesenie:

 1. ŽP berie na vedomie:
 • Úlohy na nasledujúce obdobie
 • Akadémia ku Dňu matiek
 • Príprava školského časopisu
 • Príprava bulletinu, aktivita vyplývajúca z projektu
 1. Ukladá predsedníčke ŽP uskutočniť májovézasadnutie podľa dohodnutého plánu.

 

V Humennom 05. 05. 2016  Zapísala: Koscelníková

20160505_103141 20160505_103151 20160505_103327

Comments are closed.