Zápisnica z 1. pracovného stretnutia zástupcov žiackych parlamentov základných škôl mesta Humenné

Dátum konania: 20. 04. 2016

Čas konania: 14. 00 hod.

Miesto konania: ZŠ, Laborecká 66, Humenné

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

 1. Prezentácia
 2. Otvorenie
 3. Závery z workshopu Žiacky parlament – škola demokracie
 4. Konkrétne návrhy na rozvíjanie spolupráce žiackych parlamentov základných škôl na najbližšie obdobie
 5. Uznesenie, záver

 

 1. Prezentácia
 2. Koordinátorka ŽP pri ZŠ Laborecká otvorila stretnutie a privítala všetkých prítomných zástupcov a koordinátorov ŽP. Zvlášť privítala riaditeľa školy, PaedDr. A. Fecuru, ktorý sa k prítomným účastníkom stretnutia prihovoril.
 3. Zástupcovia ŽP sa vyjadrili k spolupráci s triednymi kolektívmi v rámci školy, ktorá je podľa nich na veľmi dobrej úrovni. Tiež podporili návrh o rozvíjaní spolupráce medzi žiackymi parlamentmi základných škôl nášho mesta a stretávaní sa stále v inej základnej škole v počte 2 zástupcov + koordinátor.
 4. Niektoré návrhy, ktoré boli prezentované na workshope na zlepšenie spoločenského života mladých v meste, boli schválené a prenesené na diskusiu do ďalšieho stretnutia, ktoré sa uskutoční koncom septembra v ZŠ, Kudlovská 11, Humenné.
 5. Koordinátorka ŽP pri ZŠ, Laborecká 66, Humenné D. Cmarová poďakovala všetkým prítomným za aktívnu účasť.

Uznesenie z 1. stretnutia zástupcov žiackych parlamentov základných škôl dňa 20. 04. 2016:

 • Uskutočniť 2. stretnutie v ZŠ, Kudlovská 11, Humenné koncom septembra

 

V Humennom 21. 04. 2016                               Zapísala: A. Koscelníková, zapisovateľka ŽP

 

Comments are closed.