Zápisnica zo zasadnutia ŽP dňa 12. 04. 2016

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Zasadnutie ŽP sa konalo podľa stanoveného programu:

 • V úvode zasadnutia členovia ŽP skontrolovali splnenie úloh z predchádzajúceho zasadnutia. Úlohy za mesiac marec boli splnené.
 • Projekt My sme Laborecká sa realizuje aj naďalej. V mesiaci marec bol realizovaný workshop Žiacky parlament – škola demokracie.Závery z workshopu boli zaslané jednotlivým základným školám a odvysielané v HNTV 05. 04. 2016

Členky ŽP konkretizovali úlohy, ktoré ich čakajú v najbližšej dobe:

 • pracovné zasadnutie zástupcov žiackych parlamentov základných škôl 20. 04.
 • Rozposlanie pozvánok na 1. pracovné stretnutie ŽP základných škôl
 • Rozhlasové vysielanie – Deň narcisov
 • Príprava bulletinu – dlhodobá aktivita
 • Blížiaca sa akadémia ku Dňu matiek

Členky ŽP sa dohodli na termíne najbližšieho stretnutia, ktoré sa uskutoční 03. 05. o 13.20 hod.

Uznesenie:

 1. ŽP berie na vedomie:
 • Úlohy na nasledujúce obdobie
 • Prípravu 1. pracovného zasadnutia ŽP základných škôl na 20. 04. 2016
 1. Ukladá predsedníčke ŽP uskutočniť májovézasadnutie podľa dohodnutého plánu.

V Humennom 14. 04. 2016  Zapísala: Koscelníková

20160413_103359 20160413_103407

Comments are closed.