Závery z workshopu Žiacky parlament – škola demokracie

Dňa 16. 03. 2016 sa uskutočnil v našej škole workshopŽiacky parlament – škola demokracie, na ktorý boli pozvaní zástupcovia žiackych parlamentov základných škôl mesta Humenné. Závery workshopu boli odoslané e-mailom školám, ktoré prijali účasť na spomínanej akcii.

Základná škola, Laborecká 66, 066 01 Humenné

V Humennom dňa 29. 03. 2016

  ZÁVERY

z workshopu Žiacky parlament – škola demokracie,

ktorý sa konal 16. 03. 2016 v ZŠ Laborecká

 

Členovia žiackych parlamentov pracovali v dvoch skupinách. V 1. skupine Žiacky parlament – škola demokracie  sa zaoberali otázkami práce ŽP v rámci školy, 2.  skupina Život mladých v meste Humenné diskutovalao spoločenskom a kultúrnom vyžití mladých ľudí v meste Humenné.

Závery skupiny Žiacky parlament – škola demokracie

 • zlepšiť spoluprácu zástupcov tried v ŽPso svojimi spolužiakmi v rámci školy
 • začať a rozvíjať spoluprácu medzi žiackymi parlamentmi základných škôl mesta Humenné a vymieňať si skúseností na stretnutiach, ktoré sa uskutočnia aspoň raz ročne

Závery skupiny Život mladých mesta Humenné

 • vytvoriť ŽP mesta Humenné ako neformálne združenie žiackych parlamentov základných škôl
 • realizovať stretnutia ŽP mesta s pani primátorkou a poslancami mesta aspoň raz ročne
 • oboznámiť so závermi z workshopu Žiacky parlament – škola demokracie poslancov mesta, ktorí sú delegovaní do rád škôl

Návrhy a organizovanie podujatí členov žiackych parlamentov na zlepšenie spoločenského života mladých v meste

 • Talent mesta Humenné
 • Kvízy pre mladých ľudí v meste Humenné
 • Vytvorenie Klubu mladých
 • Art street

Projekty väčšieho rozsahu:

 • Výstavba cyklodráhy
 • Výstavba aquaparku
 • Zriadenie útulku pre psov ( pomoc žiakov základných škôl pri jeho prevádzke )
 • Vytvorenie vonkajšieho klziska
 • Usporiadanie podujatí pre zvieratá a ich majiteľov

Zástupcovia žiackych parlamentov sa v závere workshopu dohodli:

 • uskutočniť stretnutie žiackych parlamentov v ZŠ Laborecká dňa 20. 04. 2016
 • v rámci Dňa detí ZŠ Hrnčiarska uskutoční stretnutie škôl formou zábavného a športového podujatia na ihrisku pri škole, ktoré sa zavŕši diskotékou v športovej hale

 

Mgr. Darina Cmarová

…………………………………………………………………..

Koordinátor projektu My sme Laborecká

Comments are closed.