Zápisnica zo zasadnutia ŽP dňa 01. 03. 2016

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Zasadnutie ŽP sa konalo podľa stanoveného programu:

 • V úvode zasadnutia členovia ŽP skontrolovali splnenie úloh z predchádzajúceho zasadnutia. Úlohy za mesiac február boli splnené.
 • Projekt My sme Laborecká sa realizuje aj naďalej. Vo februári boli zaslané ŽP základných škôl v meste Humenné informačné listy o blížiacom sa marcovom workshope.

Členky ŽP konkretizovali úlohy, ktoré ich čakajú v najbližšej dobe:

 • Čítame najmladším spolužiakom
 • Rozhlasové vysielanie – Marec – Mesiac kníh
 • Prezentácia: Žiacky parlament a jeho činnosť – dlhodobá aktivita
 • Príprava parlamentu na marcový workshop.
 • Konkrétne úlohy na marcový workshop

Členky ŽP sa dohodli na termíne najbližšieho stretnutia, ktoré sa uskutoční 05. 04. o 13.20 hod.

 

Uznesenie:

 1. ŽP berie na vedomie:
 • Úlohy na nasledujúce obdobie
 • Prípravu parlamentu na marcový workshop
 1. Ukladá predsedníčke ŽP uskutočniť januárovézasadnutie podľa dohodnutého plánu.

DSCN1109 DSCN1110 DSCN1111

 

 

 

V Humennom 02. 03. 2016 Zapísala: Koscelníková

 

Comments are closed.