Zápisnica zo zasadnutia ŽP dňa 12. 01. 2016

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Zasadnutie ŽP sa konalo podľa stanoveného programu:

 • V úvode zasadnutia členovia ŽP skontrolovali splnenie úloh z predchádzajúceho zasadnutia. Úlohy za mesiac december boli splnené.
 • Projekt My sme Laborecká bol spropagovaný v Humenskej televízii a v Podvihorlatských novinách.

Členky ŽP konkretizovali úlohy, ktoré ich čakajú v najbližšej dobe:

 • 1. Medzinárodný deň komplimentov a slušného správania
 • Rozhlasové vysielanie – Ako sa učiť
 • Prezentácia: Žiacky parlament a jeho činnosť – dlhodobá aktivita
 • Príprava parlamentu na marcový workshop.
 • Zbieranie vrchnákov pre organizáciu O CHLP – do konca januára

Členky ŽP sa dohodli na termíne najbližšieho stretnutia, ktoré sa uskutoční 25. 1. o 13.20 hod.

 

Uznesenie:

 1. ŽP berie na vedomie:
 • Úlohy na nasledujúce obdobie
 • Prípravu parlamentu na marcový workshop
 • Zbieranie vrchnákov pre organizáciu O CHLP
 1. Ukladá predsedníčke ŽP uskutočniť januárové zasadnutie podľa dohodnutého plánu.

 

V Humennom 14. 1. 2016                Zapísala: Koscelníková

DSCN1105 DSCN1107

Comments are closed.