Zápisnica zo zasadnutia ŽP dňa 1. 12. 2015

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Zasadnutie ŽP sa konalo podľa stanoveného programu:

 • V úvode zasadnutia členovia ŽP skontrolovali splnenie úloh z predchádzajúceho zasadnutia. Úlohy za mesiac november boli splnené.

Členky ŽP konkretizovali úlohy, ktoré ich čakajú v najbližšej dobe:

 • 12. Hodina deťom – finančná zbierka.
 • Posielam Ti anjelika šťastia – aktivita.
 • Prezentácia: Žiacky parlament a jeho činnosť – dlhodobá aktivita
 • Mikulášska nádielka
 • Verejná materiálna zbierka pre KS Strážske – od 1.12. – 14.12.
 • Zbieranie vrchnákov pre organizáciu O CHLP – do konca januára.
 • Na Luciu – národné zvyky.
 • Vyhotovenie časopisu Laborecké noviny.
 • Vianočný workshop.

Členky ŽP sa dohodli na termíne najbližšieho stretnutia, ktoré sa uskutoční 12. 1.2016 o 13.20 hod.

 

Uznesenie:

 1. ŽP berie na vedomie:
 • Úlohy na nasledujúce obdobie
 • Realizáciu materiálnej zbierky pre KS Strážske
 • Zbieranie vrchnákov pre organizáciu O CHLP
 1. Ukladá predsedníčke ŽP uskutočniť januárové zasadnutie podľa dohodnutého plánu.

 

V Humennom 1. 12. 2015                Zapísala: Koscelníková

20151201_141320 20151201_141441 20151201_141521 20151201_141534

Comments are closed.