Zápisnica z 1. zasadnutia Kolégia Zelenej školy 9.11.2015

Program:  1. Oboznámenie sa s programom Zelenej školy

  1. Vyhodnotenie jesenného auditu školy
  2. Rozdelenie úloh medzi členov kolégia
  3. Príprava akčného plánu školy
  4. Záver

 

  1. Koordinátor Zelenej školy p. učiteľ Kunáš privítal všetkých členov kolégia. Oboznámil ich s obsahom plnenia projektu Zelená škola, ktorá obsahuje 7 krokov k dosiahnutiu titulu Zelená škola, na konci ktorého je získanie certifikátu a vlajky Zelená škola.
  2. Slovo prevzala koordinátorka p. uč. Laudová, ktorá zhodnotila jesenný audit školy na tému ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY, do ktorého sa zapojili žiaci celej školy. Diskusia sa viedla v duchu nedostatkov našej školy, čo by sme chceli zmeniť.
  3. Členov do výboru zvolili žiaci voľbou v triednom kolektíve, preto p. uč. zdôraznila, že im bola daná dôvera a svoje povinnosti si musia plniť zodpovedne. Dospelí v kolégiu majú plniť úlohu poradcov, žiakom pomáhať s úlohami a jednotlivými aktivitami, ktoré budú súčasťou enviromentálneho akčného plánu školy (EAP).
  4. Pri zistených nedostatkoch našej školy sme dospeli k názoru, že treba čo doháňať v interiéri ale najmä v exteriéri našej školy. Z dôvodu blížiacej sa zimy sa zameriame najprv na interiér našej školy. Na začiatku zistíme východiskový stav našej školy. Žiaci Timák, Rada a Havlíček majú za aktivitu spočítať všetky rastliny v interiéry školy a Slobodníková, Marinčáková majú za úlohu výsledky prepísať zjednodušenou formou a umiestniť na nástenku Zelenej školy a web. Dievčatá z 8.A Balogová a Balintová vytvoria tabuľku vyhodnotenia auditu našej školy, ktorý bude tiež umiestnený na nástenke a webe.
  5. V závere p. uč. Kunáš poďakoval za účasť a ďalšie stretnutie stanovil na december 2015.

Comments are closed.