Zápisnica zo zasadnutia ŽP dňa 11. 11. 2015

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Zasadnutia sa zúčastnila aj Humenská televízia. Členky ŽP na ňom aj prezentovali realizáciu projektu My sme Laborecká, ktorý je podporený Nadáciou pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom.

Zasadnutie ŽP sa konalo podľa stanoveného programu:

 • V úvode zasadnutia členovia ŽP skontrolovali splnenie úloh z predchádzajúceho zasadnutia. Úlohy za mesiac október boli splnené.

Členky ŽP konkretizovali úlohy, ktoré ich čakajú v najbližšej dobe:

 • 11. Loptou proti drogám – medzitriedny turnaj vo futbale a hádzanej.
 • Posielam Ti anjelika šťastia – aktivita ( november ).
 • Prezentácia: Žiacky parlament a jeho činnosť – dlhodobá aktivita
 • Mikulášska nádielka
 • Zbierka Hodina deťom – 4. 12.
 • Verejná materiálna zbierka pre KS Strážske – od 1.12. – 14.12.
 • Zbieranie vrchnákov pre organizáciu O CHLP – do konca decembra.

Členky ŽP sa dohodli na termíne najbližšieho stretnutia, ktoré sa uskutoční 1. 12. o 13.20 hod.

 

Uznesenie:

 1. ŽP berie na vedomie:
 • Úlohy na nasledujúce obdobie
 • Prípravu materiálnej zbierky pre KS Strážske
 • Zbieranie vrchnákov pre organizáciu O CHLP
 1. Ukladá predsedníčke ŽP uskutočniť decembrovézasadnutie podľa dohodnutého plánu.

 

V Humennom 12. 11.. 2015               Zapísala: Koscelníková

DSCN0428 DSCN0426

 

 

 

Comments are closed.