Zápisnica zo zasadnutia ŽP dňa 07. 10. 2015

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Kontrola splnenia úloh:

  • Vyhlásenie súťaže o najkrajšie strašidlo – úloha splnená
  • Rozhlasové vysielanie: Úcta k starším – úloha splnená

Úlohy na mesiac október:

  • Nadviazanie spolupráce s Klubom dôchodcov
  • Halloween – príprava scenára
  • Prezentácia: Žiacky parlament a jeho činnosť – úloha dlhodobá
  • Registrácia: zbierka Hodina deťom
  • Príprava návrhu letákov o zbierke pre útulok zvierat
  • Zbierka vrchnáčikov pre útulok zvierat – dlhodobá úloha

Uznesenie:

  1. Ukladá predsedníčke ŽP uskutočniť novembrové zasadnutie podľa dohodnutého plánu.

 

V Humennom 07. 10. 2015               Zapísala: Koscelníková

Comments are closed.