O projekte

Projekt MY SME LABORECKÁ je podporený Nadáciou pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom

Predkladateľ: Základná škola, Laborecká 66, Humenné

Programová oblasť: Dieťa a jeho škola

Členovia žiackeho parlamentu na škole chcú realizáciou projektu rozvíjať svoje schopnosti v oblasti participácie, zastupovania záujmov rovesníkov v rámci školského života. Získané vedomosti a zručnosti chcú využiť aj pri oslovení členov parlamentov na ostatných školách v meste. Zorganizovaním workshopu za účasti zástupcov parlamentov a koordinátorov z radov učiteľov si chcú vymeniť skúsenosti a zároveň inšpirovať ostatných pri zvýšení kvality a pestrosti činnosti žiackych parlamentov. Na základnej škole existuje žiacky parlament takmer 15 rokov. Metodickú pomoc žiackym parlamentom po základných školách poskytoval od roku 2002.Žiacky parlament mesta Humenné už niekoľko rokov nepracuje. Preto sme sa rozhodli čiastočne tento nedostatok nahradiť a poskytnúť žiackym parlamentom priestor na vzájomnú výmenu skúseností. Chceme začať spoločným informačným workshopoma v prípade záujmu zo strany jednotlivých parlamentov by sme naštartovali dlhodobejšiu a hlavne pravidelnú systematickú spoluprácu. K tomu by mal hlavne poslúžiť tento projekt.

Aktivity vyplývajúce z projektu:

  1. Pravidelné stretnutia žiackeho parlamentu, konané raz v mesiaci, t. j. 9-krát v priebehu projektu. Stretnutia budú venované príprave aktivít parlamentu ako aj tréningom komunikácie a asertivity.
  2. Zrealizovanie informačného workshopu za účasti zástupcov žiackych parlamentov základných škôl mesta, koordinátorov z radov učiteľov a hostí z mestskej samosprávy. To by zároveň prinieslo nový impulz pre činnosť žiackeho parlamentu. informačný workshop, ktorého sa zúčastnia zástupcovia žiackych parlamentov základných škôl mesta Humenné, koordinátori parlamentov z radov učiteľov a zástupcovia mestského úradu, ktorí majú na starosti školstvo.
  3. Tréningové školenie

Zorganizovanie dvojdenného tréningového školenia členov Žiackeho parlamentu na Zemplínskej šírave. Na školení sa uskutoční tréning v komunikačných zručnostiach, pripraví sa plán činnosti parlamentu počas trvania projektu, naplánujú sa úlohy súvisiace s prípravou projektových aktivít.

  1. Zbierka

Usporiadanie finančnej zbierky na podporu týraných a opustených zvierat a venovanie výťažku najbližšiemu útulku zvierat. Keďže v Humennom útulok zvierat ani karanténna stanica nie sú, budeme iniciovať ich vznik medzi poslancami mestského zastupiteľstva a na mestskom úrade.

  1. Školský časopis – tvorba článkov, letákov, publikácií

Žiacky parlament vydá v rámci projektu štyri čísla časopisu. V ňom bude informovať o projekte, jeho realizácií a iných aktivitách Žiackeho parlamentu a školy.

  1. Riadenie projektu

Koordinácia a riadenie projektu, spočíva v prípravách aktivít pre Žiacky parlament, administrácia stretnutí parlamentu, príprava, realizácia a vyhodnotenie workshopu, propagácia projektu.

Comments are closed.