Pokyny k prevádzke a vnútornému režimu

Základná škola, Laborecká 66, 066 01 Humenné

POKYNY

upravujúce podmienky školy na obdobie od 31.5.2021 vo veciach prevádzky a vnútorného režimu školy a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov

Základné informácie

 1. Žiaci sú rozdelení do pôvodných tried. Vyučovania sa zúčastňujú všetky triedy.
 2. Žiaci v školskom klube detí sú rozdelení do 2 oddelení. V každom oddelení pracuje iný pedagogický zamestnanec.
 3. Obsah a forma všetkých vzdelávacích aktivít je volená tak, aby boli zaistené hygienicko-protiepidemické opatrenia.
 4. Prevádzka školy je od 7:00 h do 16:30 h. 
 5. Do objektu školy je možný vstup žiakov a zamestnancov školy za dodržiavania všetkých hygienicko-protiepidemických opatrení (prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia rúk, dodržiavanie odstupu).
 6. Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby.
 7. Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín sa využíva dištančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.).

Pobyt žiakov v škole

 1. Príchod žiakov do školy je v čase od 7:00 h do 7:45 h. 
 2. Pri vstupe sa žiakom bude odmeriavať teplota. 
 3. Po dezinfekcii rúk odchádza žiak do šatne a po prezutí do triedy.
 4. V interiéri a exteriéri školy si žiaci prekrývajú horné dýchacie cesty vhodne zvolenými osobnými ochrannými pomôckami (respirátor, rúško, šál, šatka a pod.).
 5. Vyučovanie prebieha podľa rozvrhu hodín. 
 6. Telesná a športová výchova sa vykonáva v interiéri i exteriéri, pričom je povolené cvičiť bez rúška. Minimalizuje sa množstvo a zdieľanie športového náčinia a náradia. 
 7. Šatne určené na prezliekanie žiakov sa využívajú, dbá sa na zvýšenú hygienu a dezinfekciu.

Činnosť žiakov po vyučovaní.

 1. Po skončení vyučovania žiaci, ktorí sú prihlásení na obedy odchádzajú s vyučujúcim, resp. vychovávateľkou do školskej jedálne.
 2. Žiaci v školskej jedálni plnia pokyny vyučujúcich a vychovávateľov. Prebratie stravy nepotvrdzujú čipmi. Stravu vydáva žiakom personál jedálne,  hygienicky zabalený príbor pedagogický zamestnanec.
 3. Po naobedovaní sa odchádzajú žiaci domov, resp. prihlásení žiaci zostávajú v školskom klube detí.
 4. Oddelenia školského klubu detí pracujú v učebniach ŠKD. Výchovno-vzdelávaciu činnosť v skupine riadi vychovávateľka.
 5. Rodič alebo iná poverená osoba, ktorá príde dieťa vyzdvihnúť zo školského klubu, telefonicky kontaktuje vychovávateľku. 

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19

 1. Škola zabezpečuje dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, a to dezinfekčným prostriedkom vhodne umiestneným. 
 2. Každý nepedagogický zamestnanec školy nosí osobnú ochrannú pomôcku na prekrytie horných dýchacích miest alebo jej stanovený ekvivalent v súlade s aktuálne platnými opatreniami ÚVZ SR (rúško). 
 3. Každý pedagogický zamestnanec nosí osobnú ochrannú pomôcku na prekrytie horných dýchacích miest alebo jej stanovený ekvivalent v súlade s aktuálne platnými opatreniami ÚVZ SR (rúško).
 4. Škola organizuje vzdelávacie aktivity tak, aby bolo možné časť dňa tráviť vonku, či už v areáli školy alebo mimo neho podľa klimatických podmienok. Vyučujú sa ucelené triedy v triedach, výnimočne v špecializovaných učebniach. V triedach je zabezpečené časté a intenzívne vetranie. 
 5. Toalety a triedy sú vybavené mydlom v dávkovači, dezinfekčným prostriedkom a jednorazovými papierovými utierkami pre bezpečné osušenie rúk.  
 6. Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby.
 7. Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa vykoná najmenej raz denne.
 8. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, je vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí, školské lavice).
 9. Upratovací personál je informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov. 
 10. Triedy sú pravidelne dezinfikované germicídnymi žiaričmi.
 11. Smetné koše sú zabezpečené tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu.

Rodičia, resp. zákonní zástupcovia 

 1. Zodpovedajú za dodržiavanie hygienicko-protiepidemických opatrení pri príchode žiaka do  školy a pri jeho odchode. 
 2. Zabezpečia pre svoje dieťa každý deň aspoň dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. 
 3. Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Vzor potvrdenia zašle škola zákonnému zástupcovi cez Edupage a je k dispozícii aj pri vchode do školy v tlačenej podobe. Vyhlásenie je možné podať aj elektronicky cez Edupage. Pri prerušení 5 a viac pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá „Potvrdenie o chorobe“ vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
 4. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informujú triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym ÚVZ. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.
 5. V prípade neprítomnosti žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu:
  1. Podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) predložia pri návrate žiaka do školy „Potvrdenie o chorobe“ vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast, a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.
  2. Ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) predložia pri návrate žiaka do školy „Potvrdenie o chorobe“ vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast, a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.
 6. Dodržiavajú pokyny riaditeľa školy. 

Činnosť školy pri podozrení na ochorenie

 1. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov  školy. 
 2. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je umiestnený do samostatnej miestnosti a triedny učiteľ kontaktuje zákonných zástupcov, ktorí si dieťa bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 základná škola informuje príslušný RÚVZ. 
 3. Ak sa u zamestnanca  školy objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase. 
 4. V prípade potvrdenia ochorenia škola postupuje podľa usmernenia RÚVZ v Humennom.

V Humennom dňa 31. 5. 2021

PaedDr. Alexander Fecura

riaditeľ školy

Comments are closed.