Oznámenie o zápise do prvého ročníka ZŠ

Zápis detí do prvého ročníka Základnej školy Laborecká 66 Humenné prebieha do 15. februára 2015 na sekretariáte školy.

Podľa §19, §20 a §60 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť k zápisu dieťa, ktoré do 31. augusta 2015 dovŕši šiesty rok veku, ako aj dieťa, ktoré malo v predchádzajúcom roku odklad začiatku povinnej školskej dochádzky na jeden rok.

Ak chce zákonný zástupca dieťaťa, aby na plnenie povinnej školskej dochádzky bolo výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Deti sú zapisované do školy spravidla podľa miesta bydliska, ale nie je to zákonnou podmienkou. Riaditeľ školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky deti, ktoré majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode školy a to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede prvého ročníka.

K zápisu je potrebné prihlásiť aj deti telesne postihnuté, aby bolo možné včas zabezpečiť ich vhodné zaškolenie, prípadne zaradenie do príslušného druhu a typu školy pre deti vyžadujúce osobitnú starostlivosť alebo vydať rozhodnutie o odložení plnenia povinnej školskej dochádzky alebo o jeho oslobodení od povinnosti dochádzať do školy podľa osobitného predpisu.

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží:

  • platný občiansky preukaz,
  • rodný list dieťaťa,
  • v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa doklad o jeho zdravotnom postihnutí.

Škola pri zápise dieťaťa vyžaduje osobné údaje:
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
b) meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

 

Comments are closed.